Potvrdenie podmienok

Táto Zmluva o podmienkach používania („Zmluva“) je právne záväzná dohoda medzi vami a Ness Technologies, Inc. („NESS“). Používaním tejto webovej stránky  NESS (ďalej len „webová stránka“) alebo softvéru (ďalej len „softvér“), služieb (ďalej len „služby“) a obsahu (ďalej len „obsah“) na nich uvedených (a ako je ďalej stanovené) a prístupom k nim súhlasíte s tým, že ste si prečítali túto dohodu, porozumeli ste jej a plne súhlasíte so všetkými podmienkami tejto dohody, ktoré môže spoločnosť NESS časom zmeniť. Ak nesúhlasíte s ustanoveniami tejto dohody, nesmiete používať  webovú stránku, obsah, softvér alebo služby alebo ďalej pristupovať na nich. Táto dohoda spolu so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti NESS predstavuje celkovú dohodu medzi vami a spoločnosťou NESS týkajúcu sa webovej stránky, služieb, softvéru a obsahu a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody medzi vami a spoločnosťou NESS a nahrádza ich.

Zmeny a doplnenia

NESS zverejní online všetky zmeny svojej Smernice o ochrane osobných údajov a týchto Podmienok používania. Dátum poslednej zmeny môžete zistiť zaregistrovaním dátumu účinnosti týchto dokumentov. Váš nepretržitý prístup na webovú stránku a jej používanie alebo používanie služieb znamená, že súhlasíte s akýmikoľvek takými úpravami Smernice o ochrane osobných údajov a týchto podmienok používania. Odporúčame vám pravidelne si prečítať Smernicu o ochrane osobných údajov a Podmienky používania. Kópiu Smernice o ochrane osobných údajov a týchto Podmienok používania si môžete kedykoľvek vytlačiť, stiahnuť a/alebo uložiť.

Heslo a bezpečnosť

 

Niektoré služby dostupné na webových stránkach vyžadujú, aby ste sa zaregistrovali v NESS pomocou užívateľského mena a hesla. Ste výhradne zodpovední za utajenie každého takéhoto užívateľského mena a hesla a ste plne zodpovední za všetky činnosti, ku ktorým dochádza pod vaším užívateľským menom, heslom alebo účtom prístupným na ich základe. Súhlasíte s tým, že i) nás okamžite budete informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho užívateľského mena, hesla alebo účtu alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti a ii) zabezpečíte, aby ste sa na konci každej relácie odhlásili zo svojho účtu. Spoločnosť NESS nemôže a nebude zodpovedná za žiadne straty alebo škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania týchto ustanovení.

Táto webová stránka používa štandardné bezpečnostné opatrenia, ako je protokol vrstvy bezpečných soketov („ssl“), na ochranu prenosu vašich informácií na webovú stránku a z nej v súlade s týmito podmienkami používania a pravidlami ochrany osobných údajov. Bohužiaľ,  nie je možné zaručiť, aby bol každý prenos dát cez internet  bezpečný na 100%. Aj keď sa NESS snaží chrániť vaše údaje, NESS nemôže zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek údajov prenášaných na alebo z webovej stránky. Ste výhradne zodpovední za udržiavanie utajenia vašich užívateľských mien, hesiel a/alebo akýchkoľvek ďalších údajov o účte.

Spolupráca s tretími stranami

NESS spolupracuje s niektorými tretími stranami (ďalej len „tretie strany“) pri poskytovaní obsahu, služieb a softvéru dostupného na tejto webovej stránke a pri poskytovaní odkazov na iné webové stránky. Medzi tieto tretie strany patria okrem iného poskytovatelia služieb, poskytovatelia webhostingu, poskytovatelia technológií a podobne. Tieto subjekty môžu poskytovať údaje na zverejnenie alebo prístup na túto webovú stránku, nekontrolujú však obsah alebo zásady tejto webovej stránky. NESS nepodporuje, nesponzoruje ani neodporúča žiadne produkty alebo služby tretích strán alebo hypertextové odkazy na tretie strany alebo iné informácie pomocou obchodného názvu, obchodnej značky, názvu NESS atď. CELÝ OBSAH, KTORÝ JE DOSTUPNÝ NA WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM NEJ, V SOFTVÉRI ALEBO SLUŽBÁCH ALEBO PROSTREDNÍCTVOM NICH, JE POUŽITÝ LEN NA INFORMAČNÉ ÚČELY A NIE JE URČENÝ NA TO, ABY VÁM POSKYTOVAL KONKRÉTNE PRÁVNE, FINANČNÉ ALEBO DAŇOVÉ PORADENSTVO ALEBO  INÉ PORADENSTVO ALEBO ABY STE SA NAŇHO SPOLIEHALI.

Duševné vlastníctvo

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že použitá webová stránka, služby, obsah (t.j. akékoľvek položky dostupné na webovej stránke) a  softvér, ako sú napr. applety, webové moduly, programy umožňujúce prístup na internet a všetky ostatné typy softvéru v súvislosti s webovou stránkou, službami a obsahom obsahujú chránené a dôverné informácie, ktoré sú chránené príslušnými zákonmi o duševnom vlastníctve a inými zákonmi. S výnimkou výslovného písomného súhlasu spoločnosti NESS v každom prípade súhlasíte, že nebudete upravovať, najímať, prenajímať, kopírovať, zverejňovať alebo znova zverejňovať, požičiavať, predávať, prenášať, distribuovať alebo vytvárať odvodené diela na základe webových stránok, služieb, obsahu, alebo softvéru, úplne alebo čiastočne,  na akýkoľvek účel.

Nedodržanie týchto ustanovení môže pre vás znamenať, že  budete vystavení vážnym sankciám na základe federálneho zákona o autorských právach a prípadne na základe iných federálnych, štátnych a/alebo miestnych zákonov.

NESS vám udeľuje osobné, neprenosné a nevýlučné právo a licenciu na používanie webovej stránky, služieb, obsahu alebo softvéru na jednom počítači za predpokladu, že nedovolíte (a nedovolíte žiadnej tretej strane) kopírovať, upravovať , vytvárať odvodené diela, spätne analyzovať, spätne zostavovať alebo inak sa snažiť odhaliť zdrojový kód, predávať, prideľovať, poskytovať sublicenciu, poskytovať bezpečnostný záujem alebo inak prevádzať akékoľvek práva, čo sa týka webovej stránky, služieb, obsahu alebo softvéru. Zaväzujete sa, že nebudete žiadnym spôsobom alebo formou upravovať softvér ani používať modifikované verzie softvéru na akékoľvek účely, ako napr.  na účely získania neoprávneného prístupu k webovým stránkam, službám, obsahu alebo softvéru. Zaväzujete sa, že nebudete mať prístup k webovým stránkam, službám, obsahu alebo softvéru iným spôsobom ako prostredníctvom rozhrania, ktoré na tento účel poskytuje spoločnosť NESS.

Obchodné názvy a štylizované logá NESS sú ochrannými známkami a/alebo servisnými značkami (ďalej len „značky“) spoločnosti NESS. Bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti NESS sa takéto značky nesmú zobrazovať ani používať.

NESS rešpektuje práva duševného vlastníctva iných osôb. Ak sa domnievate, že nejaké služby, obsah alebo softvér dostupné na našej webovej stránke alebo iná činnosť, ktorá sa uskutočňuje na webovej stránke, predstavuje porušenie diela chráneného autorským zákonom, oznámte nám to tak, že nás budete kontaktovať na nižšie uvedenej adrese, aby sme mohli na takéto obavy reagovať:​

NESS Technologies, Inc.

300 Frank W. Burr Boulevard, 5th Floor

Teaneck, NJ 07666​

Odkazy na iné webové stránky

Táto webová stránka môže poskytovať odkazy na webové stránky alebo služby iných webových stránok tretích strán. Odkazy na takéto stránky tretích strán nepredstavujú žiadne potvrdenie takýchto stránok tretích strán zo strany NESS alebo kvality, adekvátnosti, vhodnosti, presnosti alebo vhodnosti produktov, obsahu, materiálov alebo informácií prezentovaných alebo sprístupnených na týchto stránkach. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť NESS, jej riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci, zmocnenci, poskytovatelia služieb a zástupcovia, OSTATNÉ TRETIE STRANY a každý z ich príslušných nástupcov a postupníkov nezodpovedajú za akékoľvek nároky, škody ani straty, ktoré boli spôsobené alebo údajne boli spôsobené použitím stránok tretích strán alebo v dôsledku produktov, obsahu, materiálu alebo informácií, ktoré tieto stránky poskytujú alebo sú k dispozícii na týchto stránkach.

Úpravy webových stránok/služieb/obsahu/softvéru

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť NESS môže kedykoľvek zmeniť, upraviť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť akýkoľvek aspekt webovej stránky, softvéru, služieb alebo obsahu bez predchádzajúceho upozornenia a bez záväzku voči vám alebo akejkoľvek INEJ tretej strane.

Odmietnutie záruk

CELÝ OBSAH, KTORÝ JE DOSTUPNÝ NA WEBOVEJ STRÁNKE, V SOFTVÉRI ALEBO SLUŽBÁCH ALEBO PROSTREDNÍCTVOM NICH, JE POSKYTOVANÝ  „TAK AKO JE“, „TAK AKO KDE JE“, „TAK AKO JE K DISPOZÍCII“ BEZ NÁMIETOK ALEBO ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH, VRÁTANE NAPR. NEPORUŠENIA, OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL ALEBO PRESNOSTI INFORMAČNÉHO OBSAHU. CELÝ OBSAH, KTORÝ JE DOSTUPNÝ NA WEBOVEJ STRÁNKE, V SOFTVÉRI ALEBO SLUŽBÁCH, JE POUŽITÝ LEN NA INFORMAČNÉ ÚČELY A NIE JE URČENÝ NA TO, ABY VÁM POSKYTOVAL KONKRÉTNE PRÁVNE, FINANČNÉ ALEBO DAŇOVÉ PORADENSTVO ALEBO ŽIADNE INÉ PORADENSTVO, ALEBO ABY STE NA TAKÉ SPOLIEHALI.

NESS, jej riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci, zmocnenci, poskytovatelia služieb a zástupcovia, OSTATNÉ TRETIE STRANY, a každý z ich príslušných nástupcov a postupníkov, NEZARUČUJÚ, ŽE SLUŽBY ALEBO FUNKCIE, VLASTNOSTI ALEBO INFORMÁCIE , KTORÉ SÚ OBSIAHNUTÉ TAM ALEBO NA WEBOVEJ STRÁNKE, VRÁTANE NAPR. OBSAHU TRETÍCH STRÁN, SOFTVÉRU, PRODUKTOV, POLOŽIEK ALEBO OSTATNÝCH MATERIÁLOV POUŽITÝCH V SÚVISLOSTI S WEBOVOU STRÁNKOU ALEBO SLUŽBAMI, BUDÚ PRESNÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ, NEPRERUŠENÉ ALEBO BEZCHYBNÉ, ALEBO ŽE VADY BUDÚ ODSTRÁNENÉ.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť NESS, jej riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci, zmocnenci, poskytovatelia služieb a zástupcovia, OSTATNÉ TRETIE STRANY, a každý z ich príslušných nástupcov a postupníkov V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO TRESTNÉ NÁSLEDKY, STRATY ALEBO ŠKODY, KTORÉ VZNIKAJÚ NA ZÁKLADE ZMLUVNEJ ŽALOBY, PREČINU ALEBO INAK, KTORÉ SÚVISIA ALEBO SÚ SPOJENÉ  S TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU ALEBO SO SLUŽBAMI ALEBO OBSAHOM ALEBO SOFTVÉROM DOSTUPNÝM NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO V TOMTO DOKUMENTE. BEZ OBMEDZENIA APLIKOVATEĽNOSTI  VYŠŠIE UVEDENÉHO SPOLOČNOSŤ NESS, JEJ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB  ALEBO ZÁSTUPCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE NÁROKY, STRATY ALEBO POŠKODENIA V SÚVISLOSTI S CHYBAMI, OPOMENUTIAMI ALEBO NEPRESNOSŤAMI OBSAHU, SLUŽBAMI ALEBO SOFTVÉROM ALEBO UROBENÝM ROZHODNUTÍM SO SPOĽAHNUTÍM SA NA OBSAH, SLUŽBY ALEBO SOFTVÉR, KTORÉ SÚ OBSIAHNUTÉ ALEBO DOSTUPNÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE. VAŠÍM JEDINÝM RIEŠENÍM ŠKODY V SÚVISLOSTI S TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU JE PRERUŠENIE POUŽÍVANIA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY A SÚVISIACEHO OBSAHU, SOFTVÉRU A SLUŽIEB. PREDCHÁDZAJÚCE OBMEDZENIE SA UPLATNÍ A PRETRVÁ BEZ OHĽADU NA  NESPLNENIE ZÁKLADNÉHO ÚČELU  NÁPRAVNÉHO PROSTRIEDKU.

Oddeliteľnosť

Ak súd príslušnej jurisdikcie rozhodne o neplatnosti alebo nevykonateľnosti niektorého z ustanovení tejto Zmluvy, potom toto ustanovenie bude uplatnené v maximálnom možnom povolenom rozsahu pre uskutočnenie zámeru tejto Zmluvy a zostávajúca časť tejto Zmluvy zostáva naďalej v plnej platnosti a účinnosti.

Voľba práva a miesta konania

Táto dohoda sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi štátu Pensylvánia a Spojených štátov amerických bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ustanovenia o konflikte zákonov. Strany týmto súhlasia s výlučnou jurisdikciou a súhlasia s tým, že miesto konania  na štátnych a federálnych súdoch v okrese Allegheny, v štáte Pennsylvánia je správne a vhodné. ​

Vzdanie sa práva

Ak spoločnosť NESS nevykonáva alebo neuplatňuje akékoľvek právo alebo ustanovenie tejto Zmluvy, nebude sa to považovať za zrieknutie sa tohto práva alebo ustanovenia.​

Pretrvanie platnosti

Nasledujúce ustanovenia zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy a uplatňujú sa na dobu neurčitú:

  • Heslo a bezpečnosť
  • Spolupráca s tretími stranami
  • Duševné vlastníctvo
  • Odmietnutie záruk
  • Obmedzenie zodpovednosti
  • Oddeliteľnosť
  • Výber práva a miesta konania
  • Vzdanie sa práva
  • Pretrvanie platnosti
Pravidlá súkromia

Ak chcete vedieť viac o našich pravidlách na zachovanie súkromia, otvorte stránku Ochrana súkromia.

Pravidlá cookies

Ak chcete vedieť viac o našich pravidlách pre využívanie cookies, navštívte stránku Cookies

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.