Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť NESS KE, s.r.o., považuje ochranu a dôvernosť vašich údajov za veľmi dôležitú. Vaše osobné údaje spracovávame a využívame v súlade s ustanoveniami slovenských právnych predpisov (zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Zb.), tak aj európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679).

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov v zmysle národnej a európskej legislatívy je:

NESS KE, s. r. o.
Moldavska 10/B
040 11 Košice
IČO: 48325830 DIČ: 2120133103

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania a ochrany vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese: [email protected]

Účely, právne tituly a doba spracovania osobných údajov

Najväčšia časť osobných údajov, ktoré spracovávame o našich zákazníkoch, dodávateľoch a iných obchodných stranách, vedieme v súvislosti s ponukou a poskytovaním našich služieb (Poradenstvo v oblasti informačných technológií). V drvivej väčšine prípadov sa jedná o základné kontaktné údaje typu meno, priezvisko, telefón a email. Bez týchto údajov s Vami logicky nemôžeme komunikovať a teda zabezpečiť plnenie našich služieb, ktoré plynie z riadne uzavretej zmluvy.

V prípade, že ste nám udelili dobrovoľne súhlas so zasielaním obchodných oznámení, spracovávame vaše osobné údaje na marketingové účely spoločnosti NESS KE, s.r.o. tj. hlavne za účelom ponuky produktov, služieb spoločnosti, zasielania informácií o organizovaných akciách, zasielanie pracovných ponúk a pod.Pre tieto účely spracovávame nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa.

Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť buď v rámci obchodného oznámenia alebo zaslaním e-mailu s žiadosťou o odhlásenie na [email protected]

Všetky vyššie spomenuté osobné údaje, ktoré vznikajú z iniciatívy našej vzájomnej komunikácie a interakcie, sú riadené interným systémom ochrany osobných údajov podľa platnej legislatívy. V maximálnej miere teda riadime prístup k osobným údajom, technické opatrenia na ich zabezpečenie a dobu ich existencie.

Prenos osobných údajov

Všetky osobné údaje získané od zákazníkov a tretích strán využívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti, chránime pred zneužitím a neposkytujeme tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu.

Výnimku predstavujú spoločnosti, ktoré patria do skupiny spoločností vlastnené spoločnosťou externé spoločnosti, ktoré pre nás zaisťujú podporné služby a orgány štátnej moci. Týmto entitám vaše osobné údaje poskytnúť môžeme či musíme v minimálnom rozsahu príkladov pri:

  • vyšetrovanie nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho konania, sa údaje môžu poskytnúť orgánom pre vyšetrovanie trestnej činnosti.
  • správe našich informačných systémov a aplikácií.

U všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme (mimo orgány verejnej správy), aby spracovávali vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

Doba, po ktorú vaše osobné údaje spracovávame

Osobné údaje zákazníkov a tretích strán spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, a ďalej po dobu, po ktorú sme povinní údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vaše osobné údaje na základe dobrovoľného súhlasu za účelom poslania obchodných oznámení spracovávame do odvolania Vášho súhlasu.

Vaše práva

Vaším prirodzeným právom je dostať informácie o vašich dátach, ktoré o vás spracovávame. Rovnako tak máte právo na opravu alebo zablokovanie nesprávnych či neaktuálnych údajov, právo na obmedzenie spracovánia a právo namietať proti spracovaniu. V určitých prípadoch vám patrí právo na vymazanie. Ďalej sme povinní vaše osobné údaje na vaše požiadanie preniesť na vami zvoleného správcu / spracovateľa osobných údajov.

Ak ste nám dali súhlas so spracovaním vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení či oslovenie s potenciálne pracovnou ponukou, potom máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať. Stačí nás kontaktovať na [email protected]

Tento kontakt využite aj v prípadoch ak sa budete chcieť opýtať na čokoľvek, čo sa týka nášho spracovania osobných údajov.

Ak ste presvedčení, že s vašimi dátami nezaobchádzame adekvátne a podľa zákonných noriem, máte možnosť podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Viac informácií nájdete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.