Ness čerpá vedomosti zo širokého spektra disciplín spojených dizajnovým myslením. V celom rozsahu výskumu, nápadov, produktových a zákazníckych stratégií, návrhu služieb a implementácie používateľských skúseností, aplikujeme vedu popri umení na vytváranie digitálnych produktov a služieb, ktoré sú opakovateľné, testovateľné, merateľné a ľahko zapamätateľné.

Výzvy klientov, ktoré riešime:

  • Ako môže spoločnosť zlepšiť zážitky zákazníkov a zvýšiť mieru ich udržania a príjmov?
  • Vnímajú zákazníci cestu, ktorú poskytujeme, ako hodnotnejšiu ako ponuky našich konkurentov?
  • Aké informácie nám chýbajú v našom výskume alebo údajoch, ktoré by mohli priniesť nové obchodné príležitosti?
  • Ako môžeme stanoviť procesy, ktoré dôslednejšie podporujú vytváranie nápadov a inováciu?
  • Ako môžeme lepšie pretaviť naše nápady do prototypov, ktoré je možné uplatniť a produktov s najmenšiou možnou funkcionalitou?
  • Ako môžeme premyslene využiť novšie technológie, napríklad konverzačné rozhrania, aby sme zlepšili spokojnosť zákazníkov

Riešenia Experience Design

Dizajn služieb
Zjednotenie interakcie ľudí, artefaktov, procesov a infraštruktúry do súdržného systému digitálnych služieb, ktorý optimalizuje obchodnú hodnotu a poskytuje bezproblémové skúsenosti zákazníkov alebo zamestnancov.

Optimalizácia procesu

Celostné zlepšovanie obchodných procesov a potvrdzovanie ich užitočnosti v kontexte každodenných ľudských interakcií.

Riadenie zmien

Zabezpečenie toho, aby novovytvorené digitálne produkty, platformy a služby boli úspešne prevedené a efektívne využívané počas ich životného cyklu zamestnancami, partnermi a zákazníkmi.

Stratégia produktu

Zosúladenie obchodnej stratégie, prieskumu trhu a výskumu koncového používateľa s technickou uskutočniteľnosťou s cieľom uprednostniť komplexnú produktovú mapu.

Tvorba predstáv

Urýchlenie inovácie a validácie stratégie s iteráciami možných riešení pre obchodné výzvy, čo vedie k zvýšeniu rýchlosti uvedenia na trh a zníženiu rizika.

Výskum zameraný na človeka

Vykonávanie systematického skúmania používateľov, ich potrieb, želaní a bolestivých miest, porovnávaných s trhovými trendmi a návrhmi prínosov pre klientov. Toto potvrdzuje stratégiu a poskytuje komplexný kontext a pohľad na proces dizajnu.

Stratégia CX

Zmapovanie interakcií medzi organizáciou a jej zákazníkmi v rôznych kontaktných bodoch s cieľom umožniť strategickú flexibilitu a zlepšenie, prepojenie zážitkov zákazníkov priamo s príjmom.

Dizajn UX & UI

Analýza a prispôsobenie procesov, interaktivity a prezentačných vrstiev s cieľom zlepšiť celkovú skúsenosť a spokojnosť používateľa, ktorá je výsledkom interakcií s produktom.

 

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.