• Home VOP NESS Slovensko a.s. pre nákup tovarov a služieb

1. DEFINÍCIE POJMOV

Pojmy definované v Zmluve sa vzťahujú aj na pojmy uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach NESS Slovensko a.s. pre dodávku tovarov a služieb (ďalej len „VOP“). Pojmy, uvedené v týchto VOP a začínajúce veľkým písmenom, sa vzťahujú aj na pojmy uvedené v Zmluve a majú nasledovný význam:

1.1. Akceptačné konanie – proces schvaľovania a schválenia Čiastkového plnenia alebo celého Plnenia;
1.2. Akceptácia – je fyzická kontrola a potvrdenie kompletnosti a funkčnosti Čiastkového resp. celého Plnenia, t.j. moment ukončenia Akceptačného konania, ktorého výsledkom je podpísanie Akceptačného protokolu Zmluvnými stranami;
1.3. Akceptačné kritériá – sú merateľné technické alebo vecné parametre, vopred dohodnuté Zmluvnými stranami;
1.4. Akceptačný protokol – dokument, ktorým NESS potvrdí Akceptáciu odovzdaného Čiastkového resp. celého Plnenia;
1.5. Autorské dielo – Plnenie, ktoré je: literárnym, umeleckým, vedeckým a/alebo iným dielom, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora najmä, avšak nielen počítačový program, Software, programovací nástroj, Dokumentácia alebo iné dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora;
1.6. Čiastkové plnenie – jednotlivé plnenia uvedené v Zmluve alebo Objednávke;
1.7. Človekodeň – práca jedného pracovníka Dodávateľa počas 8 (osem) pracovných hodín, ktoré môžu, ale nemusia byť odpracované v jeden pracovný deň;
1.8. Človekohodina – práca jedného pracovníka Dodávateľa počas 60 (šesťdesiat) minút;
1.9. Dokumentácia – súbor listín a iných dokumentov nevyhnutných na riadne, bezchybné a úplné používanie Plnenia vyhotovených v písomnej a/alebo elektronickej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúci najmä návod na použite, manuál, technickú / užívateľskú / systémovú / administrátorskú / operátorskú dokumentáciu;
1.10. Hardware (Hardvér) – súbor technických prostriedkov – zariadení tvoriacich pevné, hmatateľné súčasti počítača. Neoddeliteľnou súčasťou Hardware je aj podkladový materiál potrebný na jeho používanie a Dokumentácia. Hardware zahŕňa najmä server, plotter, pevný disk, monitor, tlačiareň, skener, kopírovacie zariadenie;
1.11. Hlásenie Vady – písomný dokument vyhotovený NESS a doručený Dodávateľovi na kontaktné údaje Dodávateľa uvedené v Zmluve alebo Objednávke alebo odovzdaný Dodávateľovi osobne, ktorého obsahom je oznámenie NESS o Vade;
1.12. Help Desk – je služba Dodávateľa, ktorá slúži k prijímaniu a evidencii všetkých požiadaviek na záručné opravy, ako aj požiadaviek v rámci Služieb podpory;
1.13. Koncový užívateľ – je pracovník Zákazníka, ktorý využíva výstupy podľa Zmluvy v rámci plnenia svojich pracovných povinností;
1.14. Kontaktná osoba – zamestnanec Zmluvnej strany alebo iná osoba určená Zmluvnou stranou v Zmluve alebo Objednávke, ktorá je oprávnená zastupovať Zmluvnú stranu (najmä podpisovať Akceptačný protokol/preberací protokol) a kontaktovať druhú Zmluvnú stranu v zmluvných, obchodných a technických záležitostiach súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy a/alebo Objednávky ako aj v akejkoľvek inej súvislosti s plnením predmetu Zmluvy a/alebo Objednávky. Ak v Objednávke nie je vyslovene stanovené inak, Kontaktná osoba Zmluvnej strany uvedená len v Objednávke, má právo zastupovať Zmluvnú stranu len vo veciach Plnenia dodávaného podľa danej Objednávky;
1.15. Migrácia dát – je proces zahrňujúci prípravu, testovanie a prenos dát z existujúceho informačného systému Zákazníka do nového informačného systému;
1.16. NESS – spoločnosť NESS Slovensko, a.s., so sídlom Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava;
1.17. Obdobie podpory – je doba uvedená v Zmluve alebo Objednávke, počas ktorej sa Dodávateľ zaväzuje poskytnúť NESS alebo Zákazníkovi Služby podpory, ak sú dohodnuté;
1.18. Objednávka – písomný dokument vyhotovený NESS napr. na základe písomnej ponuky Dodávateľa alebo na základe Zmluvy a odoslaný Dodávateľovi poštou, elektronickou poštou, faxom, verejne prístupnou elektronickou komunikačnou sieťou internet na kontaktné údaje Dodávateľa, alebo odovzdaný osobne Kontaktnej osobe Dodávateľa, po odsúhlasení ktorého je Dodávateľ povinný dodať/poskytnúť NESS Plnenie špecifikované v Objednávke v súlade, v rozsahu, v kvalite, spôsobom a za ďalších podmienok uvedených v písomnej ponuke Dodávateľa alebo dohodnutých Zmluvnými stranami v Zmluve alebo inak dohodnutých Zmluvnými stranami. Za Objednávku sa považuje aj čiastková zmluva uzatvorená na základe Zmluvy. Na práva a povinnosti Zmluvných strán z Objednávky sa primerane vzťahuje úprava práv a povinnosti Zmluvných práv zo Zmluvy uvedená vo VOP a Zmluve, ak z daného ustanovenia VOP alebo Zmluvy nevyplýva opak. Ak je v Objednávke odchýlna úprava ako v Zmluve, majú prednosť ustanovenia Objednávky;
1.19. Odstraňovanie vád – činnosť v rámci Záručnej doby, ktorá zahŕňa najmä (i) výmenu nefunkčného alebo nesprávne fungujúceho Plnenia (Čiastkového plnenia) za nové identické Plnenie, prípadne za náhradné Plnenie rovnakých alebo aspoň obdobných kvalitatívnych a technických parametrov; a/alebo (ii) uvedenie nefunkčného alebo nesprávne fungujúceho Plnenia (Čiastkového plnenia) do funkčného stavu; a/alebo (iii) opravu poškodenej Čiastkového plnenia; a/alebo (iv) poskytnutie Riešenia; a/alebo (v) kontrolu a analýzu chybových štatistík Plnenia (Čiastkového plnenia) v prípade podozrení na Vadu; a/alebo (vi) nastavenie optimálnej softwarovej konfigurácie Plnenia (Čiastkového plnenia); a/alebo (vii) riešenie problémov súvisiacich s kompatibilitou softwarových a/alebo hardwarových častí Plnenia; a/alebo (viii) servisnú pohotovosť; a/alebo (ix) riešenie a odstraňovanie akýchkoľvek iných vád, chýb, problémov, nedostatkov Plnenia a porúch Plnenia a pod.;
1.20. Off Site – práca Dodávateľa zo sídla Dodávateľa;
1.21. On Site – práca Dodávateľa zo sídla Zákazníka alebo zo sídla NESS;
1.22. Ovládajúca osoba – osoba, ktorá má v Zmluvnej strane väčšinový podiel na hlasovacích právach preto, že má podiel v Zmluvnej strane alebo akcie Zmluvnej strany, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, alebo preto, že na základe dohody s inými oprávnenými osobami môže vykonávať väčšinu hlasovacích práv bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takejto dohody;
1.23. Ovládaná osoba – osoba, v ktorej má Zmluvná strana väčšinový podiel na hlasovacích právach preto, že má podiel v tejto osobe alebo akcie tejto osoby, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, alebo preto, že na základe dohody s inými oprávnenými osobami môže vykonávať väčšinu hlasovacích práv bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takejto dohody;
1.24. Plnenie – tovary a/alebo služby, ktoré má Dodávateľ dodať NESS resp. Zákazníkovi podľa Zmluvy, Objednávky alebo inej dohody Zmluvných strán a na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Neoddeliteľnou súčasťou Plnenia je Dokumentácia. V závislosti od predmetu Zmluvy alebo objednávky Plnením môže byť najmä: hnuteľná vec (tovar) alebo nehnuteľná vec; a/alebo služba; a/alebo dielo (najmä zhotovenie, montáž, údržba a/alebo vykonanie dohodnutej opravy/úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti); a/alebo Autorské dielo a udelenie licencie k nemu; a/alebo vec, ktorej prostredníctvom je Autorské dielo vyjadrené (najmä kompaktný disk (CD), inštalačné médium); a/alebo uloženie alebo opatrovanie určitej veci; a/alebo zariadenie určitej obchodnej záležitosti; a/alebo sprostredkovanie uzavretia zmluvy s treťou osobou; a/alebo preprava/obstaranie prepravy nákladu alebo určitej veci; ktorý(é) má(majú) byť na základe Zmluvy alebo Objednávky dodaný(é), poskytnutý(é), vykonaný(é), vyvinutý(é), vytvorený(é) a/alebo zariadený(é) Partnerom pre NESS;
1.25. Požiadavka na zmenu – písomný dokument obsahujúci najmä návrh zmeny/zmien voči Zmluvnými stranami dohodnutému rozsahu predmetu a/alebo obsahu Zmluvy a/alebo Objednávky, a/alebo voči Zmluvnými stranami dohodnutým špecifikáciám predmetu Zmluvy a/alebo Objednávky, a/alebo voči Zmluvnými stranami dohodnutému obsahu a rozsahu dokumentov, ktoré majú byť vytvorené a dodané na základe Zmluvy a/alebo Objednávky, a/alebo návrh zmien v dohodnutom čase plnenia predmetu Zmluvy a/alebo Objednávky, a/alebo návrh iných zmien v predmete Zmluvy a/alebo Objednávky. Požiadavka na zmenu obsahuje najmä presný a podrobný popis návrhu príslušnej zmeny, podkladový materiál bližšie špecifikujúci vysvetlenie zmyslu návrhu príslušnej zmeny, prípadnú potrebu zmeny ceny a času plnenia Zmluvy a/alebo Objednávky a ďalšie potrebné informácie a údaje. Požiadavka na zmenu môže navrhovať viaceré alternatívy realizácie návrhu príslušnej zmeny;
1.26. Pracovný deň – každý deň okrem sobôt a dní pracovného pokoja Slovenskej republiky;
1.27. Pracovná doba – čas od 8.00 hodiny do 18.00 hodiny v pracovný deň;
1.28. Prezentácia – prvé osobné, telefonické, písomné alebo iné predstavenie Dodávateľa Zákazníkovi;
1.29. Programové úpravy – výsledky vývojových prác;
1.30. Projekt – súbor činností a postupov vedúcich k riadnej realizácii a dodávke predmetu Zmluvy;
1.31. Projektový manažér Dodávateľa – je osoba vymenovaná Dodávateľom, ktorá je zodpovedná za zabezpečenie zdrojov a kapacít Dodávateľa potrebných pre riadnu realizáciu Projektu. Je zodpovedný za detailné plánovanie, koordináciu a kontrolu všetkých činností vykonávaných v rámci realizácie Projektu;
1.32. Projektový manažér NESS – je osoba vymenovaná NESS, ktorá riadi práce na Projekte. Je zodpovedný za aktívnu spoluprácu zamestnancov NESS v spoločných pracovných tímoch;
1.33. Purchase order/interná Objednávka – Objednávka vystavená z interného informačného systému NESS v súlade s procesmi nadnárodnej organizácie, ktorej je NESS súčasťou, a je podpísaná štatutárnym orgánom NESS;
1.34. Response time (Reakčná doba) – doba, v rámci ktorej musí Dodávateľ potvrdiť NESS na kontaktné údaje NESS prijatie Hlásenia Vady a začať odstraňovať Vadu;
1.35. Repair time (Doba opravy) – doba, v rámci ktorej musí Dodávateľ odstrániť Vadu, a to (i) dodaním/poskytnutím nového Plnenia; alebo (ii) dodaním/poskytnutím chýbajúceho Plnenia; alebo (iii) opravou Plnenia, ak je Vada opraviteľná (najmä, uvedením nefunkčného alebo nesprávne fungujúceho Plnenia (Čiastkového plnenia) do funkčného a správneho stavu, opravou poškodenej Čiastkového plnenia); (iv) poskytnutím primeranej zľavy z ceny; (v) odstránením právnej Vady, alebo (vi) dodaním náhradného Riešenia;
1.36. Riadiaci výbor – je vrcholný rozhodovací a riadiaci orgán Projektu. Členovia Riadiaceho výboru sú definovaní priamo v Zmluve alebo v projektovom pláne;
1.37. Riešenie – odstránenie Vady alebo v prípade, ak nie je odstránenie Vady objektívne možné, Dodávateľom navrhnutý a NESS odsúhlasený postup realizácie ako aj samotná realizácia iného vyriešenia Vady ako je odstránenie Vady;
1.38. Skupina – skupina osôb (vrátane Ovládajúcej osoby NESS), v ktorých má Ovládajúca osoba NESS väčšinový podiel na hlasovacích právach preto, že má podiel v týchto osobách alebo akcie týchto osôb, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, alebo preto, že na základe dohody s inými oprávnenými osobami môže vykonávať väčšinu hlasovacích práv bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takejto dohody. Ku dňu nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy sa rozumie Skupinou skupina NESS, t.j. všetky spoločnosti, ktorých Ovládajúcou osobou je priamo alebo nepriamo Ness Technologies Inc., zapísaná pod číslom: 30133768300, s registrovaným sídlom: 3 University Plaza, Suit 600, Hackensack, NJ 07601, USA (Ness Tower, Atidim Industrial Park, Ness Tower, P.O. Box 58152, Tel – Aviv 61580, Israel);
1.39. Služby podpory – služby prevádzky a podpory Plnenia špecifikované v Zmluve, Objednávke a/alebo v týchto VOP. Služby podpory zahŕňajú najmä poskytovanie podporných, poradenských, pomocných, konzultačných, prípadne iných vyžiadaných odborných služieb (i) pri používaní Plnenia (Čiastkového plnenia), najmä v prípade podozrenia na vznik Vady; a/alebo (ii) pri určovaní a preverovaní príčin, ktoré spôsobili podozrenie na vznik Vady; a/alebo (iii) pri využití akýchkoľvek a všetkých vlastností, funkcií a možností Plnenia (Čiastkového plnenia); a/alebo (iv) pri riešení akýchkoľvek (vrátane opakovateľných, výnimočných a/alebo ťažko definovateľných) problémov týkajúcich sa Plnenia (Čiastkového plnenia); a/alebo (v) pri inštalácii, implementácii, prispôsobovaní nových verzií Plnenia (Čiastkového plnenia); a/alebo (vi) pri vytvorení alternatívneho riešenia pre odstránenie Vady, pokiaľ je takéto riešenie za primeraných podmienok objektívne možné; a/alebo (vii) pri vypracovaní Hlásenia Vady;
1.40. Software (Softvér) – súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddeliteľnou súčasťou Software je aj podkladový materiál potrebný na jeho prípravu a používanie a Dokumentácia. Software zahŕňa najmä počítačový program, operačné programové vybavenie (software), aplikačné programové vybavenie (software), softwarový modul. Neoddeliteľnou súčasťou Software sú aj zdrojové a/alebo strojové kódy Software;
1.41. Subdodávateľ – fyzická alebo právnická osoba iná ako Dodávateľ, ktorú Dodávateľ poveril v súlade s týmito VOP a Zmluvou a/alebo Objednávkou dodaním/poskytnutím Plnenia NESS;
1.42. Systém – informačný systém Zákazníka;
1.43. Vada – akákoľvek vada, chyba, chybový stav, závada, nedostatok, porucha alebo akýkoľvek iný problém Plnenia (Čiastkového plnenia) brániaci jeho riadnemu a/alebo bezchybnému užívaniu (vrátane právnych vád Plnenia (Čiastkového plnenia), a/alebo spôsobujúci jeho čiastočnú alebo úplnú nefunkčnosť, a/alebo spôsobujúci čiastočné alebo úplné obmedzenie jeho použitia/prevádzky;
1.44. Vedenie projektu – je Projektový manažér Dodávateľa a Projektový manažér NESS;
1.45. Výkaz prác – písomný dokument, ktorým Kontaktné osoby Zmluvných strán potvrdia bezodkladne po tom, čo sa tak stalo riadne, včasné, bezchybné a úplné dodanie/poskytnutie Plnenia Dodávateľom v súlade, v rozsahu, v kvalite, spôsobom a za ďalších podmienok uvedených v týchto VOP, Zmluve a Objednávke a zároveň potvrdia rozsah poskytnutého Plnenia (počet Človekodní, alebo počet Človekohodín). Ak je Plnenie akceptované podpísaním Výkazu prác, Plnenie sa považuje za akceptované a nie je potrebné vyhotoviť Akceptačný alebo preberací protokol;
1.46. Zákazník – klient (koncový zákazník) spoločnosti NESS, pre ktorého sa poskytuje Plnenie;
1.47. Záručná doba – doba, v rámci ktorej je Dodávateľ povinný bezplatne, na vlastné náklady odstraňovať Vady Plnenia, bez ohľadu na to, či vznikli pred podpisom Akceptačného protokolu/preberacieho protokolu alebo výkazu prác Zmluvnými stranami alebo počas plynutia tejto doby;
1.48. Zmluva – zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami, ktorej prílohou a neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP, vrátane akýchkoľvek a všetkých jej príloh a dodatkov a ktorej obsahom je úprava práv a povinností Zmluvných strán súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy. Pokiaľ sa v týchto VOP vyskytuje pojem Zmluva, myslí sa tým aj Objednávka vo všetkých prípadoch, kde je to relevantné.

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní po obdržaní Objednávky písomne oznámiť NESS elektronickou poštou alebo faxom na kontaktné údaje NESS, alebo osobne Kontaktnej osobe NESS (a) odsúhlasenie; alebo (b) odmietnutie Objednávky. Objednávka sa považuje za odmietnutú aj márnym uplynutím lehoty podľa prvej vety tohto bodu, pokiaľ sa Zmluvné strany výslovne písomne nedohodnú inak. Objednávka je uzavretá doručením písomného oznámenia Dodávateľa o odsúhlasení Objednávky NESS podľa predchádzajúcej vety. Ak z povahy konkrétneho prípadu výslovne nevyplýva iné, použijú sa na Objednávku ustanovenia týchto VOP. Odsúhlasenie Objednávky Dodávateľom, ktoré obsahuje akékoľvek dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny Objednávky, je odmietnutím Objednávky a považuje sa za novú ponuku Dodávateľa. Odsúhlasením Objednávky Dodávateľom je však také oznámenie Dodávateľa o odsúhlasení Objednávky, ktoré vymedzuje obsah navrhovanej Objednávky inými slovami, ak z takéhoto oznámenia Dodávateľa nevyplýva zmena obsahu navrhovanej Objednávky.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cena je dohodnutá Zmluvnými stranami v Zmluve a/alebo v Objednávke v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky o cenách v aktuálnom znení. Cena je v Zmluve a/alebo v Objednávke dohodnutá (a) formou pevne stanovenej ceny za dodanie/poskytnutie Plnenia; alebo (b) formou ceny stanovenej ako násobok jednotkovej sadzby za 1 (jeden) Človekodeň, prípadne 1 (jednu) Človekohodinu a celkového počtu Človekodní, prípadne Človekohodín počas ktorých Dodávateľ poskytoval Plnenie NESS podľa Zmluvy a/alebo Objednávky.
3.2. Cena zahŕňa všetky a akékoľvek clá, tarify a iné poplatky stanovené príslušnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj všetky a akékoľvek náklady a výdavky Dodávateľa súvisiace s dodaním/poskytnutím Plnenia NESS, vrátane nákladov a výdavkov na poistné, dopravné, cestovné, stravné, vreckové, diéty, cestovný čas, čakací čas a akýchkoľvek iných nákladov a výdavkov Dodávateľa.
3.3. NESS zaplatí Dodávateľovi Cenu po riadnom, včasnom a úplnom dodaní/poskytnutí Plnenia NESS v súlade, v rozsahu, v kvalite, spôsobom a za ďalších podmienok uvedených v týchto VOP a Zmluve a/alebo v Objednávke, a to na základe faktúry vyhotovenej Dodávateľom.
3.4. Ak NESS Plnenia dodané Dodávateľom dodáva svojmu Zákazníkovi, alebo Plnenia dodané Dodávateľom sú súčasťou plnenia dodávaného NESS Zákazníkovi, NESS nie je povinný uhradiť Dodávateľovi faktúru skôr, ako Zákazník uhradí NESS odmenu za Plnenie dodané Dodávateľom. NESS nie je povinný uhradiť faktúru ani vtedy, ak splatnosť faktúry vystavenej Dodávateľom už uplynula. V takom prípade sa splatnosť faktúry automaticky predlžuje, a uplynie až o 10 pracovných dní odo dňa, keď Zákazník uhradil NESS odmenu za Plnenie dodané Dodávateľom. Každá zo zmluvných strán prehlasuje, že pre aplikáciu tohto postupu sú splnené všetky zákonné podmienky podľa § 340a ods. 1 Obchodného zákonníka.
3.5. NESS nie je povinný uhradiť Dodávateľovi faktúru, ak podpísal Akceptačný protokol alebo Preberací protokol s výhradami, a to až do momentu, keď Dodávateľ odstráni nedostatky, ktoré boli uvedené v týchto výhradách.
3.6. Dodávateľ doručí NESS faktúru bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) dní odo dňa jej vyhotovenia.
3.7. Lehota splatnosti faktúry je 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia Zmluvnej strane povinnej platiť, ak nie je v Zmluve alebo Objednávke uvedené inak.
3.8. Cena sa fakturuje a uhrádza v mene, v ktorej bola dohodnutá v Zmluve alebo v Objednávke.
3.9. Peňažná suma uvedená na faktúre sa platí bezhotovostným prevodom prostredníctvom banky/pobočky zahraničnej banky na bežný účet oprávnenej Zmluvnej strany uvedený v Zmluve a/alebo na faktúre a/alebo vopred písomne oznámený Zmluvnej strane povinnej platiť. Peňažná suma uvedená na faktúre sa považuje za zaplatenú dňom jej pripísania na vyššie uvedený bežný účet oprávnenej Zmluvnej strany.
3.10. Dodávateľ bude doručovať NESS príslušnú faktúru na adresu uvedenú v kontaktných údajoch NESS uvedených v Zmluve alebo Objednávke.
3.11. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky, najmä:

  • Identifikačné údaje Zmluvných strán,
  • číslo faktúry;
  • číslo Purchase order;
  • odkaz na Zmluvu a/alebo Objednávku a číslo Zmluvy a/alebo Objednávky;
  • druh, množstvo, názov, špecifikáciu/popis a Cenu (bez/s DPH) Plnenia;
  • ďalšie náležitosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky o DPH v aktuálnom znení;
  • dátum a miesto vyhotovenia faktúry;
  • meno, priezvisko, funkciu a kontaktné údaje toho, kto faktúru vyhotovil.
    •  

3.12. Ak nie je Zmluvnými stranami v Zmluve alebo Objednávke dohodnuté inak, neoddeliteľnou prílohou faktúry je kópia Akceptačného protokolu/preberacieho protokolu alebo Výkazu prác a v prípade, ak bolo Plnenie dodané/poskytnuté Dodávateľom NESS na základe Objednávky aj kópia tejto Objednávky.
3.13. Ak faktúra nebude obsahovať ustanovené náležitosti alebo v nej nebudú správne uvedené údaje, je NESS oprávnený vrátiť ju s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. V takomto prípade sa preruší priebeh lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry spoločnosti NESS.
3.14. NESS je oprávnený zadržať časť ceny vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej hodnoty v prípade, ak u Dodávateľa nastanú dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty a/alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní Dodávateľa v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty vedenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky, a to až do času, keď Dodávateľ hodnoverným spôsobom preukáže spoločnosti NESS, že u neho tieto dôvody pominuli.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne a včasné plnenie svojich povinností a záväzkov vyplývajúcich im zo Zmluvy a/alebo Objednávky a z týchto VOP. Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o akejkoľvek skutočnosti a/alebo okolnosti, ktoré je/môže byť dôležitá a/alebo podstatná pre riadne a včasné plnenie Zmluvy a/alebo Objednávky a/alebo ktorá je/by mohla byť spôsobilá, či už priamo alebo nepriamo, zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie Zmluvy a/alebo Objednávky.
4.2. Zmluvné strany sú povinné plniť svoje povinnosti a záväzky vyplývajúce im zo Zmluvy a/alebo Objednávky a z týchto VOP tak, aby nedochádzalo k omeškaniu s ich plnením v čase uvedenom v týchto VOP a/alebo dohodnutom v Zmluve a/alebo Objednávke.
4.3. Projektoví manažéri Zmluvných strán sú povinní potvrdiť podpisom Akceptačného protokolu/preberacieho protokolu alebo Výkazu prác riadne, včasné, bezchybné a úplné dodanie/poskytnutie Plnenia Dodávateľom spoločnosti NESS v súlade, v rozsahu, v kvalite, spôsobom a za ďalších podmienok uvedených v týchto VOP a Zmluve a/alebo Objednávke, a to bezodkladne po tom, čo sa tak stalo.
4.4. Dodávateľ je povinný realizovať Plnenie podľa pokynov NESS. NESS je oprávnený Dodávateľovi zadávať pokyny na poskytnutie Plnenia nasledovným spôsobom:

4.4.1. zadávanie konkrétnych úloh bude realizované v písomnej podobe: e – mail, interná evidencia NESS (používaná na zadávanie úloh);
4.4.2. zadanie obsahuje: predmet (aké konkrétne Plnenie má byť dodané), termín dodania konkrétneho Plnenia, odhad kapacít (Človekohodín) potrebných na poskytnutie, alebo zhotovenie konkrétneho Plnenia, ďalšie doplňujúce informácie ak sú potrebné.

4.5. Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy a Objednávky najmä:

4.5.1. poskytnúť Plnenie pre NESS riadne a včas;
4.5.2. postupovať pri plnení Zmluvy a/alebo Objednávky s odbornou starostlivosťou;
4.5.3. dodržiavať, zachovávať a rešpektovať okrem všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky aj všetky, Dodávateľovi známe, interné predpisy, štandardy a postupy NESS, predpisy Zákazníka a predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane;
4.5.4. postupovať tak, aby nedošlo k žiadnej škode na zdraví (či už zamestnancov Dodávateľa, Subdodávateľa alebo tretích osôb, vrátane zamestnancov NESS), na majetku, na prírode, ani na životnom prostredí. NESS nezodpovedá za pracovné, ani iné úrazy Dodávateľa, zamestnancov Dodávateľa, prípadne Subdodávateľov podieľajúcich sa na plnení predmetu Zmluvy a/alebo Objednávky, ku ktorým došlo v priestoroch NESS alebo Zákazníka;
4.5.5. dodržiavať, zachovávať a rešpektovať prevádzkové podmienky NESS, a/alebo Zákazníka;
4.5.6. udržiavať v priestoroch Plnenia Zmluvy a/alebo Objednávky poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie a odvoz obalového a ostatného materiálu súvisiaceho s plnením predmetu Zmluvy a/alebo Objednávky z priestorov NESS a/alebo Zákazníka na vlastné náklady;
4.5.7. dodržiavať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pri nakladaní s osobnými údajmi, ktoré mu boli poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo ich získal akýmkoľvek iným spôsobom na základe a/alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou a/alebo Objednávkou;
4.5.8. na požiadanie NESS odovzdať Výkaz práce v papierovej aj digitálnej verzii. Digitálna verzia môže byť na základe požiadavky NESS vyplňovaná prostredníctvom internetového rozhrania / intranetu. V prípade, ak NESS požiada Dodávateľa o odovzdávanie výkazu aj prostredníctvom SAP – timesheetu, zaväzuje sa Dodávateľ túto požiadavku rešpektovať a je povinný ju akceptovať a vykonávať;
4.5.9. zabezpečiť/získať na svoje vlastné riziko a na svoje vlastné náklady všetky a akékoľvek potrebné vývozné povolenia, povolenia tranzitu, certifikáty o schválení alebo akékoľvek iné potrebné úradné povolenia/licencie požadované právnym poriadkom príslušného štátu a súčasne sa zaväzuje, že splní akékoľvek a všetky colné a iné obdobné povinnosti nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie predmetu Zmluvy a Objednávky;
4.5.10. na základe žiadosti NESS dodať/poskytnúť Plnenie v súlade, v rozsahu, v kvalite, spôsobom a za cenových a iných ďalších podmienok uvedených v týchto VOP, Zmluve alebo Objednávke Ovládaným osobám NESS, prípadne iným spriazneným osobám NESS;
4.5.11. byť dostupný telefonicky a elektronickými prostriedkami (e-mail, iné elektronické prostriedky dohodnuté s Kontaktnou osobou) v Pracovné dni minimálne v čase od 08:00 do 16:00 hod.. Uvedené je možné zmeniť po dohode s Kontaktnou osobou NESS;
4.5.12. poskytovať službu Odstraňovanie vád a/alebo Služby podpory najmä prostredníctvom telefónu, faxu, elektronickej pošty, verejne prístupnou elektronickou komunikačnou sieťou internet a/alebo osobne (On Site) priamo v mieste užívania Plnenia;
4.5.13. poskytovať Plnenie vo svojom sídle (Off Site), alebo v priestoroch NESS resp. Zákazníka (On Site), ak ho o to NESS alebo Zákazník požiada. V prípade, ak bude Dodávateľ poskytovať Plnenie v priestoroch NESS a bude to nevyhnutné pre realizáciu Plnenia, umožní NESS Dodávateľovi prístup do interných sietí NESS.

4.6. NESS sa zaväzuje v rozsahu nevyhnutnom pre riadne a včasné splnenie predmetu Zmluvy a/alebo Objednávky poskytnúť Dodávateľovi na jeho písomnú žiadosť nevyhnutnú súčinnosť zodpovedaním otázok a poskytnutím konzultácií, dodatočných informácií, stanovísk, usmernení a ďalších vyjadrení týkajúcich sa predmetu Zmluvy a/alebo Objednávky na základe žiadosti Dodávateľa ako aj poskytnutím ďalšej, odôvodnene požadovanej, súčinnosti na základe žiadosti Dodávateľa, ak je jej poskytnutie nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie predmetu Zmluvy a/alebo Objednávky. Súčinnosť NESS nevyhnutná pre riadne a včasné splnenie predmetu Zmluvy a/alebo Objednávky môže byť bližšie a podrobnejšie špecifikovaná v Zmluve a/alebo Objednávke.
4.7. Ak nie je Zmluvnými stranami v Zmluve alebo Objednávke dohodnuté inak, Dodávateľ nie je oprávnený poveriť dodaním/poskytnutím Plnenia tretiu osobu. Ak sa však Zmluvné strany v Zmluve alebo Objednávke dohodnú, že Dodávateľ je oprávnený poveriť dodaním/poskytnutím Plnenia tretiu osobu – Subdodávateľa, zodpovedá Dodávateľ NESS za dodanie/poskytnutie Plnenia v plnom rozsahu tak, ako by Plnenie dodal/poskytol sám Dodávateľ a všetky povinnosti, záväzky, záruky a zodpovednosti Dodávateľa obsiahnuté a vyplývajúce z týchto VOP, Zmluvy a/alebo Objednávky zostávajú zachované v plnom rozsahu. Dodávateľ je povinný zmluvne zabezpečiť dodržanie a zachovanie týchto povinností, záväzkov, záruk a zodpovedností Subdodávateľom minimálne v rovnakom rozsahu ako je viazaný Dodávateľ voči NESS.
4.8. Dodávateľ sa zaväzuje počas platnosti Zmluvy, bez písomného súhlasu NESS, neposkytovať Plnenia podľa Prílohy č. 1 Zmluvy tretím osobám. Súhlas na poskytnutie uvedených Plnení udeľuje Kontaktná osoba NESS. V žiadosti na povolenie poskytnutia Plnenia Podľa prílohy č. 1 tretím osobám Dodávateľ uvedie aké Plnenia a komu chce poskytnúť.
4.9. Dodávateľ sa zaväzuje, v období 12 mesiacov, nasledujúcich od jeho Prezentácie Zákazníkovi, a/ alebo v období do 12 mesiacov od ukončenia projektov NESS u Zákazníka, že nenadviaže bez písomného súhlasu NESS spoluprácu so Zákazníkom, a to ani prostredníctvom žiadnych iných fyzických alebo právnických osôb. Nadviazaním spolupráce so Zákazníkom sa rozumie najmä predloženie cenovej ponuky Zákazníkovi, uzavretie zmluvy so Zákazníkom, realizácia plnenia pre Zákazníka na základe objednávky alebo akýkoľvek iný úkon, na základe ktorého je nepochybné, že Dodávateľ vykonáva pre Zákazníka určité plnenie.
4.10. Dodávateľ sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu NESS neuzatvorí pracovný pomer alebo obdobný pracovný pomer na základe ktorého bude zamestnávať zamestnanca NESS po dobu 12 mesiacov od skončenia spolupráce na základe Zmluvy a Objednávok. Dodávateľ zaväzuje, že bez písomného súhlasu NESS neuzatvorí obchodno-právny, občiansko-právny vzťah alebo akýkoľvek iný vzťah, na základe ktorého bude zamestnanec NESS pre neho vykonávať služby, alebo dodávať plnenia a za túto činnosť bude akýmkoľvek spôsobom a formou odmeňovaný po dobu 12 mesiacov od skončenia spolupráce na základe Zmluvy a Objednávok.
4.11. NESS je oprávnený ktorékoľvek Plnenie dodané Dodávateľom ďalej dodať svojím Zákazníkom alebo tretím osobám, samostatne alebo ako súčasť iného plnenia. Dodávateľ podpisom Zmluvy s uvedeným súhlasí. Ak bude Plnenie dodané NESS, spoločnosťou NESS ďalej dodané Zákazníkovi alebo tretím osobám, Dodávateľ sa zaväzuje Odstránenie Vád alebo nedostatkov Plnenia vykonať v mieste sídla Zákazníka alebo tretej osoby, alebo v mieste, kde bude Plnenie umiestnené (vykonané).
4.12. Ak je Plnenie poskytované Zákazníkovi a Zákazník si uplatnil voči NESS nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v dôsledku omeškania s dodaním Plnenia Dodávateľa, je Dodávateľ povinný zaplatiť NESS zmluvnú pokutu v rovnakej výške, v akej si ju Zákazník uplatnil voči NESS.
4.13. Dodávateľ sa zaväzuje Plnenie otestovať na vlastné náklady, a následne predložiť spoločnosti NESS vyhlásenie, že vykonal testovanie Plnenia v súlade so zadaním, alebo cieľovým konceptom. Vyhlásenie bude obsahovať najmä informácie o výsledku testovania a o kvalite Plnenia, alebo Čiastkového plnenia.
4.14. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávku, alebo akékoľvek z práv a povinností, ktoré vzniknutú zo Zmluvy na inú osobu (či už právnickú alebo fyzickú) v dôsledku čoho sa vylučuje inštitút postúpenia pohľadávok Dodávateľom. Pre účely ustanovenia § 151d Občianskeho zákonníka sú všetky práva Dodávateľa zo Zmluvy neprevoditeľné. Akékoľvek takéto postúpenie/prevod v rozpore s týmto článkom VOP sa bude považovať za neplatné a neúčinné od okamihu, kedy bolo urobené.
4.15. Odovzdaním Plnenia dodaného podľa Zmluvy alebo Objednávky k nemu NESS nadobúda vlastnícke právo.
4.16. Nebezpečenstvo škody na Plnení prechádza z Dodávateľa na NESS odovzdaním Plnenia spoločnosti NESS a podpisom Akceptačného /preberacieho protokolu, alebo Výkazu prác Zmluvnými stranami.
4.17. NESS je oprávnený vykonať kontrolu v mieste sídla Dodávateľa a Dodávateľ je povinný umožniť NESS vstup jeho priestorov za účelom overenia dodržiavania pravidiel informačnej bezpečnosti, nakoľko NESS je držiteľom certifikátu ISO/IEC 27001.

5. ODOVZDÁVANIE A AKCEPTÁCIA PLNENIA

5.1. Ak v Zmluve alebo v Objednávke nebude stanovené inak, Plnenia budú akceptované nasledovným spôsobom:

5.1.1. V prípade poskytovania konzultačných služieb, bude NESS predložený na Akceptáciu Výkaz prác po dodaní Plnenia, najmenej však 1 x mesačne. V prípade ak NESS nesúhlasí s predloženým Výkazom prác (najmä avšak nie len z dôvodu Vady a/alebo nedostatkov Plnenia, formálnych chýb Výkazu práce), doručí Dodávateľovi Hlásenie Vady. Dodávateľ po odstránení Vád, nedostatkov Plnenia alebo iných chýb opätovne predloží Výkaz prác na Akceptáciu, pričom pri opätovnom neakceptovaní sa postupuje primerane, podľa predchádzajúcej vety. Ak NESS k Výkazu prác nemá výhrady, písomne potvrdí jeho Akceptáciu.
5.1.2. V prípade poskytovania programátorských služieb, budú NESS predložené Plnenia alebo ich časť na Akceptáciu a testovanie. V prípade ak má NESS k dodanému Plneniu výhrady (najmä avšak nie len z dôvodu Vady a/alebo nedostatkov Plnenia), doručí Dodávateľovi Hlásenie Vady. Dodávateľ po odstránení Vád, nedostatkov Plnenia alebo iných chýb opätovne predloží Plnenia na Akceptáciu a testovanie, pričom pri opätovnom neakceptovaní sa postupuje primerane, podľa predchádzajúcej vety. Ak NESS k dodanému Plneniu nemá výhrady písomne potvrdí Akceptáciu Plnenia v Akceptačnom protokole. Úspešné uskutočnenie testovania a potvrdenie Akceptačného protokolu nezbavuje Dodávateľa povinnosti odstrániť všetky Vady Plnenia v lehote stanovenej v Akceptačnom protokole.
5.1.3. V prípade dodávania Plnenia, ktorý má povahu hnuteľnej veci budú NESS odovzdané Plnenia alebo Čiastkové plnenia na prevzatie. V prípade ak má NESS k dodanému Plneniu výhrady (najmä avšak nie len z dôvodu zjavnej Vady a/alebo zjavných nedostatkov Plnenia), neprevezme Plnenie a doručí Dodávateľovi Hlásenie Vady. Dodávateľ po odstránení Vád, nedostatkov Plnenia alebo iných chýb opätovne predloží Plnenie na prevzatie, pričom pri opätovnom neprevzatí sa postupuje primerane, podľa predchádzajúcej vety. Ak NESS k dodanému Plneniu nemá výhrady písomne potvrdí prevzatie Plnenia v preberacom protokole.
5.1.4. V prípade ak bude Plnenie spočívať v poskytovaní iných Plnení ako je uvedené vyššie, bude Akceptácia, alebo prevzatie prebiehať primerane podľa 5.1.1., 5.1.2. alebo 5.1.3., v závislosti od povahy Plnenia. Konečné rozhodnutie podľa ktorého písmena tohto bodu bude takéto Plnenie akceptované alebo preberané, patrí NESS.
5.1.5. Ak NESS Plnenia dodané Dodávateľom dodáva svojmu Zákazníkovi, alebo Plnenia dodané Dodávateľom sú súčasťou plnenia dodávaného NESS Zákazníkovi; nie je NESS povinný odsúhlasiť Výkaz prác, alebo potvrdiť Akceptáciu Plnenia v Akceptačnom protokole alebo prebratie Plnenia v preberacom protokole skôr, ako bude dodanie Plnenia odsúhlasené (akceptované) Zákazníkom bez výhrad. V takomto prípade NESS nie je povinný odsúhlasiť Výkaz prác, alebo potvrdiť Akceptáciu Plnenia v Akceptačnom protokole alebo dodanie Plnenia v preberacom protokole ani vtedy, ak by Plnenie dodané Dodávateľom NESS nevykazovalo žiadne Vady alebo Nedostatky Plnenia, a inak by NESS nemal žiaden dôvod Plnenie neakceptovať.
5.1.6. Ak Dodávateľ poskytuje také služby alebo tovary, ktoré vyžadujú osvedčenie kvality, doloží k akceptačnému protokolu dokumenty a doklady osvedčujúce ich kvalitu a kompletnosť (napr.: zoznam ukončených čiastkových aktivít vykonaných služieb, zoznam dodávok a zariadení, osvedčenie o akosti a kompletnosti, návody na montáž a obsluhu, atesty, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok /ak je to potrebné/, výsledky testovania, skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, doklady o spôsobe likvidácie odpadov).

6. ZMENOVÉ KONANIE – POŽIADAVKY NA ZMENY

6.1. V rámci zmenového konania môže Zmluvná strana navrhnúť druhej Zmluvnej strane formou Požiadavky na zmenu zmeny v predmete Zmluvy a/alebo Objednávky.
6.2. Požiadavku na zmenu vyhotoví Zmluvná strana, ktorá navrhuje požadovanú zmenu a druhá Zmluvná strana sa k Požiadavke na zmenu vyjadrí bezodkladne po jej doručení formou stanoviska k Požiadavke na zmenu. Požiadavka na zmenu bude následne na základe stanoviska k Požiadavke na zmenu a po dohode Dodávateľa a NESS písomne akceptovaná alebo odmietnutá.

7. ZÁRUKA A ZÁRUČNÁ DOBA

7.1. Dodávateľ poskytuje záruku na Plnenie v trvaní 24 mesiacov, ak nie je Zmluvnými stranami v Zmluve a/alebo Objednávke dohodnutá iná záručná doba.
7.2. Záručná doba k Plneniu začne plynúť odo dňa Akceptácie Plnenia a v prípade ak je Plnenie akceptované po častiach, odo dňa akceptovania posledného Čiastkového plnenia. V prípade, ak je Plnenie dodávané Zákazníkovi, záručná doba nezačne plynúť skôr, ako bolo Plnenie odovzdané Zákazníkovi a Zákazníkom akceptované.
7.3. Dodávateľ sa zaväzuje, že Plnenie nebude mať počas záručnej doby žiadne Vady, bude plne funkčné a bude mať vlastnosti uvedené v Zmluve a/alebo v Dokumentácii k Plneniu, ako aj vlastnosti, ktoré možno vzhľadom na povahu Plnenia od Plnenia očakávať.
7.4. Dodávateľ sa zaväzuje, že Plnenie, vrátane Dokumentácie, bude NESS dodané/poskytnuté nové a nepoužité (s výnimkou použitia na testovanie funkčnosti) a v súlade, v rozsahu, v kvalite, spôsobom a za ďalších podmienok uvedených v týchto VOP a Zmluve a/alebo Objednávke, so všetkou odbornou starostlivosťou, s odborne spôsobilými a kvalifikovanými osobami a podľa všeobecne platných, zaužívaných a zachovávaných pravidiel, zásad a zvyklostí pre dodanie/poskytnutie rovnakého alebo obdobného druhu Plnenia. Dodávateľ sa súčasne zaväzuje, že funkčnosť a použitie Plnenia bude plne zodpovedať funkčným vlastnostiam a špecifikáciám Plnenia a Dokumentácii a že Plnenie nebude mať Vady.
7.5. V prípade oznámenia akejkoľvek Vady NESS Dodávateľovi počas plynutia záručnej doby, bez ohľadu na to, či Vada vznikla pred podpisom Akceptačného protokolu/preberacieho protokolu alebo Výkazu prác Zmluvnými stranami alebo počas plynutia záručnej doby, sa zaväzuje Dodávateľ bezplatne, na vlastné náklady jednak v Reakčnej dobe potvrdiť NESS na kontaktné údaje NESS prijatie Hlásenia Vady a začať odstraňovať Vadu ako aj v Dobe opravy odstrániť Vadu, a to (a) dodaním/poskytnutím nového Plnenia; alebo (b) dodaním/poskytnutím chýbajúceho Plnenia; alebo (c) opravou Plnenia, ak je Vada opraviteľná (najmä uvedením nefunkčného alebo nesprávne fungujúceho Plnenia (časti Plnenia) do funkčného a správneho stavu, opravou poškodenej Čiastkového plnenia); alebo (d) poskytnutím primeranej zľavy z ceny; alebo (e) odstránením právnej Vady, pričom voľba medzi vyššie uvedenými nárokmi patrí výhradne NESS, ktorý však môže zmeniť Dodávateľovi oznámenú voľbu len so súhlasom Dodávateľa.
7.6. V prípade, ak Dodávateľ Vady Diela neodstráni v lehote podľa Zmluvy, je NESS oprávnený zabezpečiť odstránenie Vád sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Dodávateľa.
7.7. V prípade, ak NESS počas plynutia Záručnej doby predá alebo na základe akéhokoľvek titulu prenechá do užívania Plnenie tretej osobe, Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať NESS, resp. tejto tretej osobe plnenia podľa tohto článku VOP aj ďalej až do uplynutia Záručnej doby v súlade, v rozsahu, v kvalite, spôsobom a za ďalších podmienok uvedených v týchto VOP a Zmluve a/alebo Objednávke.
7.8. V prípade, ak o to NESS písomne požiada Dodávateľa, zaväzuje sa Dodávateľ poskytovať plnenia podľa tohto článku VOP v súlade, v rozsahu, v kvalite, spôsobom a za ďalších podmienok uvedených v týchto VOP a Zmluve a/alebo Objednávke aj po uplynutí Záručnej doby, a to na základe samostatnej zmluvy, ktorú Zmluvné strany uzavrú za tým účelom.
7.9. Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú aj na odstraňovanie Vád Plnení dodaných podľa Objednávky.

8. VADY, REAKČNÁ DOBA A DOBA OPRAVY

8.1. Ak nie je dohodnuté inak, Vady sa delia na 3 (tri) kategórie:

8.1.1. Vady kategórie A – Vady spôsobujúce nefunkčnosť/nepoužiteľnosť/neschopnosť prevádzky celého Plnenia, alebo jeho podstatnej časti, resp. Nezrovnalosť môže do značnej miery poškodiť funkčnosť v prípade nasadenia do prevádzky (napr. Plnenie nereaguje na príkazy užívateľa, hlási chyby pri zadávaní údajov, nedovolí zadať prípustné údaje, ). Vady kategórie A zahŕňajú najmä:

8.1.1.1. Havarijné Vady – Vady spôsobujúce zlyhanie celého Plnenia;
8.1.1.2. Veľmi závažné Vady – Vady spôsobujúce destabilizáciu Plnenia, vrátane databáz;
8.1.1.3. Závažné Vady – Vady spôsobujúce generovanie nesprávnych, alebo neúplných výstupov obmedzujúcich najmä vykonanie obchodných činností, alebo prijatie obchodných rozhodnutí;
8.1.1.4. Právne Vady – Plnenie je zaťažené právom tretej osoby, alebo jeho používanie NESS alebo Zákazníkom zakladá porušenie práv tretej osoby.

8.1.2. Vady kategórie B – Vady spôsobujúce nefunkčnosť/nepoužiteľnosť/neschopnosť prevádzky Čiastkového plnenia, pričom ostatné Čiastkové plnenia sú riadne, bezchybne a úplne funkčné/použiteľné/prevádzkyschopné (napr. niektorá funkcia generuje nesprávny výstup do účtovníctva, resp. výkazov, odozva na niektoré funkcie je závažne dlhá a pod.), resp. Vady spôsobujú značné problémy, no v procese je možné pokračovať aplikovaním náhradného riešenia, resp. Vady spôsobujúce podstatné obmedzenie funkčnosti/použiteľnosti/schopnosti prevádzky Čiastkového plnenia, resp. Vady spôsobujúce činnosť Plnenia, ktorá nie je v súlade s Dokumentáciou (napr. rozloženie polí na obrazovke, formát výstupných dát nezodpovedá požiadavke, nesprávne výkazy a pod.). Vady kategórie B zahŕňajú najmä:

8.1.2.1. Vady závažne obmedzujúce výkonnosť – Plnenie pracuje správne, ale čas odozvy Plnenia je neprimerane dlhý;
8.1.2.2. Menej závažné Vady – Vady spôsobujúce, že niektoré výstupy nie sú správne, alebo Plnenie nepracuje podľa Dokumentácie.
8.1.2.3. Strata nekritickej funkcionality

8.1.3. Vady kategórie C – Vady bez dopadu na samotnú funkčnosť diela, ktoré však môžu spôsobiť nepríjemnosť pre užívateľa pri jeho obsluhe. resp. Vady formálneho, či kozmetického charakteru, resp. akékoľvek iné Vady ako Vady kategórie A a B. Vady kategórie C zahŕňajú najmä:

8.1.3.1. Vady mierne obmedzujúce výkonnosť – Plnenie pracuje správne, ale čas odozvy Plnenia je mierne dlhší ako je očakávanie
8.1.3.2. Vady kozmetického charakteru – pravopis, formát písma,…

8.1.4. Kategóriu Vady (A,B,C) určuje NESS.

8.2. Reakčná doba je 24 hodín od doručenia Hlásenia Vady NESSu Dodávateľovi, ak nie je Zmluvnými stranami v Zmluve alebo v Objednávke dohodnutá iná doba.
8.3. Doba opravy Vady je závislá na povahe a kategórii. Ak nie je dohodnuté inak doba opravy Vady je stanovená nasledovne:

8.3.1. Vada kategórie A – do 48 hodín od doručenia Hlásenia Vady Dodávateľovi
8.3.2. Vada kategórie B – do 5 pracovných dní od doručenia Vady Dodávateľovi
8.3.3. Vada kategórie C – po dohode oboch strán, zvyčajne však v nasledujúcom plánovanom nasadení novej funkčnosti diela

8.4. Bez ohľadu na kategorizáciu vád uvedenú v týchto VOP, Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť každú Vadu, ktorú Zákazník žiada odstrániť od NESS. Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť NESS všetky náklady, ktoré vzniknú NESS v súvislosti s odstraňovaním Vád, za ktoré zodpovedá Dodávateľ.
8.5. V prípade, ak Dodávateľ Vady Plnenia neodstráni v Dobe opravy, je NESS oprávnený zabezpečiť odstránenie Vád treťou osobou na náklady Dodávateľa; uvedené platí aj pre Vady, ktoré sa vyskytnú pred začatím plynutia záručnej doby podľa týchto VOP. Porušenie povinnosti Dodávateľa odstrániť Vady v Dobre opravy sa bude považovať za porušenie Zmluvy zo strany Dodávateľa a NESS je oprávnený od Zmluvy alebo Objednávky odstúpiť, zároveň NESS vzniká oprávnenie na náhradu nákladov a/alebo škody takýmto porušením spôsobených.
8.6. Dodávateľ sa zaväzuje po odstránení Vady vykonať kontrolné testy a súčasne vždy, ak o to Zákazník požiada NESS. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať testovanie aj opakovane až do momentu odstránenia Vady, t.j. keď Zákazník nebude namietať Vadu.

9. AUTORSKÉ PRÁVO, PRÁVA PRIEMYSELNÉHO A INÉHO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

9.1. Ak bude v rámci plnenia predmetu Zmluvy a/alebo Objednávky vytvorené, dodané a/alebo umožnené používať NESS Plnenie, ktoré je alebo zahŕňa Autorské dielo alebo počítačový program (ďalej spolu len „Autorské dielo“), Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ udeľuje NESS nadobudnutím platnosti a účinnosti Zmluvy a/alebo Objednávky ak bolo Plnenie dodávané na základe Objednávky , a/alebo podpisom Akceptačného protokolu/preberacieho protokolu a/alebo Výkazu prác Zmluvnými stranami výhradnú, územne a časovo neobmedzenú (licencia je časovo obmedzená len trvaním majetkových autorských práv k Plneniu) a voľne prevoditeľnú licenciu k akémukoľvek Autorskému dielu ako celku i jeho jednotlivých častí, a to v neobmedzenom rozsahu (bez obmedzenia počtu užívateľov a bez obmedzenia spôsobu použitia), ktorá zahŕňa najmä právo NESS alebo jeho Zákazníka, na ktorého NESS toto právo prevedie, bez akéhokoľvek ďalšieho súhlasu Dodávateľa:

9.1.1. Autorské dielo používať, všetkými spôsobmi známymi ku dňu účinnosti Zmluvy a/alebo Objednávky, a/alebo podpisom Akceptačného protokolu/preberacieho protokolu a/alebo Výkazu prác, najmä na jeho priame používanie NESS a Zákazníkmi,
9.1.2. vyhotovovať rozmnoženiny Autorského diela,
9.1.3. verejne rozširovať originál Autorského diela a alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva (vrátane bezplatného prevodu), nájmom alebo vypožičaním a spracovaním,
9.1.4. vykonávať preklad a adaptáciu Autorského diela,
9.1.5. sprístupniť tretím osobám zdrojový kód Autorského diela za účelom jeho analýzy pre potreby modifikácie, prepojenia resp. súvisiacich činností
9.1.6. modifikovať zdrojové kódy Autorského diela alebo poveriť modifikáciou tretiu osobu a na základe modifikácie upravené Autorské dielo užívať v neobmedzenom rozsahu,
9.1.7. Autorské dielo ďalej spracovávať, upravovať a vytvárať z neho odvodené dielo, ako aj právo udeľovať súhlas tretím osobám k vykonávaniu týchto činností a takto spracované, upravené alebo odvodené Autorské dielo ďalej užívať v neobmedzenom rozsahu;
9.1.8. udeľovať práva na využívanie Autorského diela v rozsahu práv poskytnutých Dodávateľom týmito VOP akejkoľvek tretej osobe a tieto práva na tretiu osobu postúpiť;
9.1.9. právo spojiť Autorské dielo s iným dielom podľa § 7 AZ;
9.1.10. právo na zaradenie Autorského diela do súborného diela;
9.1.11. právo na verejné vystavenie, vykonanie a prenos diela.

9.2. Odmena za udelenie licencie a udelenie súhlasu na udelenie sublicencie, udelenie súhlasu na postúpenie licencie ako aj iné nároky Dodávateľa z práva priemyselného a iného duševného vlastníctva je zahrnutá v Cene.
9.3. Dodávateľ vyhlasuje a svojim podpisom na Zmluve alebo Objednávke ručí, že k jednotlivým Plneniam (vrátane ich akýchkoľvek súčastí zahŕňajúcich najmä Software) dodaným, poskytnutým, vykonaným a/alebo vytvoreným Dodávateľom, Subdodávateľom alebo tretími osobami pre NESS minimálne v rozsahu potrebnom na splnenie svojich povinností podľa Zmluvy a/alebo Objednávky (a) má a/alebo vykonáva autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva; a/alebo (b) má a/alebo vykonáva právo na ich používanie na základe licencií udelených mu tretími osobami, ktoré k nim majú a/alebo vykonávajú autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva. Dodávateľ súčasne udeľuje NESS, k dodaným Plneniam (vrátane ich akýchkoľvek súčastí zahŕňajúcich najmä Software), ku ktorým má a/alebo vykonáva Dodávateľ podľa písm. (b) predchádzajúcej vety právo na ich používanie na základe licencií udelených mu tretími osobami, právo na ich používanie NESS a jeho Zákazníkom v súlade, v rozsahu, spôsobom a za ďalších podmienok, za ktorých boli tieto Plnenia dodané/poskytnuté Dodávateľovi tretími osobami.
9.4. V prípade, že si akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov Dodávateľa a/alebo Subdodávateľov, uplatní akýkoľvek nárok proti NESS a/alebo jeho Zákazníkovi z titulu porušenia autorských práv a/alebo práv priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tejto tretej osoby alebo akékoľvek iné nároky v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou alebo Objednávkou, Dodávateľ sa zaväzuje:

9.4.1. bezodkladne obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby súhlas na používanie jednotlivých Plnení dodaných, poskytnutých, vykonaných a/alebo vytvorených Dodávateľom, Subdodávateľom alebo tretími osobami pre NESS a/alebo jeho Zákazníka, alebo upraviť jednotlivé Plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené Dodávateľom, Subdodávateľom alebo tretími osobami pre NESS a/alebo jeho Zákazníka, tak aby už ďalej neporušovali autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tretej osoby, alebo nahradiť jednotlivé Plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené Dodávateľom, Subdodávateľom alebo tretími osobami pre NESS a/alebo jeho Zákazníka rovnakými alebo aspoň takými Plneniami, ktoré majú aspoň podstatne podobné kvalitatívne, operačné a technické parametre a funkčnosti; a
9.4.2. poskytnúť NESS a/alebo Zákazníkovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek a všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú NESS a/alebo jeho Zákazníkovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby; a
9.4.3. nahradiť NESS a/alebo Zákazníkovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne NESS a/alebo Zákazníkovi v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia.

9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je výsledkom poskytovania Plnenia podľa Zmluvy alebo Objednávky Autorské dielo, ktoré je Softvérom, Dodávateľ sa zaväzuje dodať NESS zdrojové kódy ku všetkým verziám predmetného Autorského diela.
9.6. Dodávateľ v zmysle ustanovenia § 70 ods. 2 Autorského zákona nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob, použitia Autorského diela dodaného v rámci dodávania Plnenia podľa Zmluvy alebo Objednávky, udelený výhradnou licenciou NESS podľa Zmluvy, Objednávky a VOP a je povinný zdržať sa použitia Autorského diela ktorýmkoľvek spôsobom uvedeným vo VOP, za iným účelom ako plnenia svojich povinností voči NESS.
9.7. Dodávateľ udeľuje NESS súhlas, aby NESS pri všetkých spôsoboch použitia Autorského diela, dodaného v rámci dodávania Plnenia podľa Zmluvy a/alebo Objednávky dohodnutých vo VOP v súvislosti s Autorským dielom používal a prezentoval svoje obchodné meno a/alebo logo.
9.8. Dodávateľ nie je bez písomného súhlasu NESS oprávnený akokoľvek uvádzať alebo prezentovať v súvislosti s Autorským dielom, dodaným v rámci dodávania Plnenia podľa Zmluvy a/alebo Objednávky, svoje obchodné meno a/alebo logo.
9.9. Práva NESS podľa Zmluvy, Objednávky a VOP k Autorskému dielu dodanému v rámci dodávania Plnenia podľa Zmluvy a/alebo Objednávky platia aj na všetky verzie, funkčné alebo jazykové, ktoré vzniknú úpravou dodaného Autorského diela.
9.10. Ak je Plnenie dodávané pre Zákazníka a NESS je podľa zmluvy so Zákazníkom povinný udeliť mu licenciu k Plneniu vytvorenému Dodávateľom alebo jeho Subdodávateľom, Dodávateľ týmto udeľuje NESS licenciu resp. sublicenciu na používanie Plnenia ako autorského diela v takom rozsahu, v akom je NESS povinný ju udeliť Zákazníkovi podľa zmluvy medzi Zákazníkom a NESS. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že v prípade zhotovenia autorského diela jeho Subdodávateľmi bude disponovať licenciou od týchto Subdodávateľov na použitie diela v zmysle § 19 autorského zákona, ako aj súhlasom týchto Subdodávateľov na ďalšie udelenie licencie v rozsahu jej nadobudnutia (sublicenciou). Uvedenú skutočnosť je Dodávateľ povinný preukázať Objednávateľovi prostredníctvom licenčnej zmluvy s jeho Subdodávateľmi najneskôr ku dňu podpisu tejto Zmluvy resp. Objednávky.
9.11. V prípade, že je predmetom plnenia alebo Čiastkového plnenia krabicový softvér, body 9.1., 9.5., 9.10. tohto článku VOP sa neaplikujú a platia licenčné podmienky, ktoré Dodávateľ zašle alebo sprístupní NESS pred podpisom Zmluvy alebo Objednávky.

10. PROTIKORUPČNÉ USTANOVENIA

10.1. Každá Zmluvná strana vyhlasuje a svojim podpisom na Zmluve ručí, že:

10.1.1. je (i) právnickou osobou riadne a platne založenou a registrovanou a platne existujúcou; alebo (ii) fyzickou osobou – podnikateľom riadne a platne registrovanou a platne existujúcou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov štátu, v ktorom bola inkorporovaná;
10.1.2. má riadne oprávnenie vykonávať podnikateľské činnosti, ktoré vykonáva v rozsahu predmetu jej činnosti tak ako sú zapísané v príslušnom obchodnom registri a že bude mať takéto oprávnenie po celú dobu platnosti Zmluvy;
10.1.3. je oprávnená uzavrieť Zmluvu a Objednávku a každý s nimi súvisiaci dokument, ktorého je účastníkom/Zmluvnou stranou v súvislosti so Zmluvou a/alebo Objednávkou a plniť všetky záväzky a povinnosti podľa a na základe Zmluvy a/alebo Objednávky;
10.1.4. Zmluva a Objednávka, a každý s nimi súvisiaci dokument, ktorého je účastníkom/Zmluvnou stranou v súvislosti so Zmluvou a/alebo Objednávkou je platný a pre ňu záväzný.

10.2. Dodávateľ týmto deklaruje, zaväzuje sa, vyjadruje sa a dáva nasledovné prehlásenia a záruky:

10.2.1. Dodávateľ bude konať v súlade so všetkými platnými protiúplatkárskymi a protikorupčnými zákonmi a vyhláškami;
10.2.2. podľa najlepšieho vedomia Dodávateľa, zamestnanci, vedúci pracovníci, riaditelia, akcionári, sprostredkovatelia, sesterské spoločnosti, združenia a ktorýkoľvek z ďalších predstaviteľov Dodávateľa, nebol nikdy odsúdený, alebo uznaný vinným za nejaký trestný čin, alebo prečin, ktorý by bol zapríčinený spreneverou, korupciou, alebo morálnou hanebnosťou.

10.3. Akékoľvek porušenie vyššie uvedených záväzkov sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy, alebo akéhokoľvek obchodného vzťahu medzi Dodávateľom a spoločnosťou NESS a oprávni spoločnosť NESS ukončiť Zmluvu a /alebo Objednávku, alebo akýkoľvek obchodný vzťah z dôvodu takého porušenia. S ohľadom na takéto porušenie, takéto právo na ukončenie Zmluvy alebo akéhokoľvek obchodného vzťahu z dôvodu porušenia povinností má spoločnosť NESS popri a bez ohľadu na existenciu ďalších práv, nárokov a právnych prostriedkov, ktoré NESS môže mať na základe Zmluvy, Objednávky a/alebo podľa zákona.
10.4. Dodávateľ ručí spoločnosti NESS za to že, jeho zamestnanci, vedúci pracovníci, riaditelia, akcionári, agenti a pobočky, nepáchajú a nespáchajú, priamo alebo prostredníctvom niektorej tretej strany, niektorý z nasledovných činov: Nedajú podnet na, alebo nedajú oprávnenie k, alebo neponúknu, prípadne neprisľúbia žiadnu odmenu, dar, pôžičku, dotáciu, službu, benefíciu alebo inú cennú vec, či už v hotovosti alebo vo forme materiálneho daru alebo služby, niektorému funkcionárovi alebo pracovníkovi alebo vedúcemu pracovníkovi niektorého vládneho úradu alebo niektorého správneho orgánu alebo jeho organizačnej skupiny (vrátane, ale nielen ohraničenej na niektorý federálny, regionálny alebo miestny úrad alebo nejaký správny orgán alebo podnik vlastnený alebo riadený niektorým z vyššie uvedených) (v ďalšom či už jednotlivo alebo spoločne nazývanými ako „Orgány verejnej moci“), alebo niektorému politikovi alebo politickej strane alebo jej vyššiemu úradníkovi alebo kandidátovi na politický úrad alebo niektorému hodnostárovi alebo pracovníkovi alebo zástupcovi entity niektorej tretej strany za účelom a/alebo s možnosťou:

10.4.1. ovplyvňovania niektorého konania alebo rozhodnutia takej osoby, ktorá má úradnú kompetenciu vrátane toho, aby si neplnila svoje úradné funkcie v rámci takého Orgánu verejnej moci/politickej strany/entity tretej strany (v závislosti od konkrétneho prípadu); a/alebo
10.4.2. presvedčovania takej osoby, aby využila svoj vplyv v rámci daného Orgánu verejnej moci alebo politickej strany alebo entity tretej strany (v závislosti od konkrétneho prípadu) aby zmenila dokument alebo ovplyvnila niektoré konanie alebo z toho vyplývajúce rozhodnutie; a/alebo zaistila niektorú neprípustnú výhodu.

11. DÔVERNÉ INFORMÁCIE A MLČANLIVOSŤ

11.1. Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané jednou Zmluvnou stranou od druhej Zmluvnej strany na základe a/alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou alebo Objednávkou môžu byť použité výhradne na účely plnenia predmetu Zmluvy alebo Objednávky a v súlade s predpismi ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi. Zmluvné strany sa zaväzujú dôverné informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané Zmluvnými stranami na základe Zmluvy alebo Objednávky a/alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou alebo Objednávkou udržiavať v prísnej tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením, a to i po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy alebo Objednávky. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely plnenia predmetu Zmluvy alebo Objednávky, a to ani po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy alebo Objednávky, s výnimkou prípadu ich poskytnutia/odovzdania/oznámenia/sprístupnenia:

11.1.1. odborným poradcom Zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov, alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Zmluvnou stranou,
11.1.2. (i) Ovládanej osobe NESS; (ii) Ovládajúcej osobe NESS; (iii) osobe, vo vzťahu ku ktorej má Ovládajúca osoba NESS postavenie Ovládanej osoby alebo podobné postavenie; a (iv) osobe, v ktorej má Ovládajúca osoba NESS postavenie Ovládajúcej osoby alebo podobné postavenie, za predpokladu že takéto osoby budú viazané rovnakými povinnosťami vo vzťahu k dôverným informáciám ako Zmluvné strany,
11.1.3. Zákazníkovi NESS v rozsahu potrebnom na splnenie povinností NESS v zmysle zmluvy so Zákazníkom.

11.2. Povinnosť Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na informácie, ktoré:

11.2.1. boli zverejnené už pred podpisom Zmluvy alebo Objednávky, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú;
11.2.2. sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy alebo Objednávky z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia povinností podľa Zmluvy alebo Objednávky, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú;
11.2.3. majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v tomto prípade Zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí druhej Zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením týchto informácií;
11.2.4. boli získané Zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie;
11.2.5. boli vyvinuté Zmluvnou stranou nezávisle na informáciách získaných od druhej Zmluvnej strany, boli získané Zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.

11.3. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadne a včasné utajenie dôverných informácií a zachovávanie povinnosti mlčanlivosti o dôverných informáciách podľa všeobecne platných, zaužívaných a zachovávaných pravidiel, zásad a zvyklostí pre utajovanie a zachovávanie povinnosti mlčanlivosti o takýchto informáciách.
11.4. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadne a včasné utajenie dôverných informácií a zachovávanie povinnosti mlčanlivosti o dôverných informáciách aj u svojich zamestnancov, štatutárnych orgánov, členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov, členov dozorných orgánov, zástupcov, splnomocnencov, Subdodávateľov ako i iných spolupracujúcich tretích osôb, pokiaľ im takéto dôverné informácie boli poskytnuté, odovzdané, oznámené a/alebo sprístupnené v súlade s týmito VOP, Objednávkou a Zmluvou.
11.5. Povinnosť Zmluvných strán zaistiť utajenie získaných dôverných informácií platí bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy. V prípade ukončenia účinnosti niektorých zmluvných ustanovení nie sú dotknuté ustanovenia VOP o ochrane dôverných informácií, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že získali alebo získajú súhlas svojich pracovníkov podieľajúcich sa na plnení k spracovaniu ich osobných údajov druhou Zmluvnou stranou podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Zmluvné strany sa zaväzujú spracovávať takto poskytnuté osobné údaje v súlade s uvedeným zákonom a uchovávať ich len počas nevyhnutnej doby pre plnenie záväzkov podľa Zmluvy. Po uplynutí účelu, na ktorý boli osobné údaje poskytnuté, sú Zmluvné strany povinné poskytnuté osobné údaje zničiť.

12. DORUČOVANIE

12.1. Ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti, požiadavky, návrhy, súhlas/nesúhlas, schválenie/odmietnutie schválenia, alebo akákoľvek iná komunikácia predpokladaná, vyžadovaná alebo povolená Zmluvou a/alebo Objednávkou musí mať písomnú formu a musí byť doručená Zmluvnej strane poštou, expresnou kuriérnou službou, elektronickou poštou alebo faxom na Kontaktné údaje Zmluvnej strany, prípadne odovzdaná osobne Kontaktnej osobe Zmluvnej strany a bude považovaná za doručenú (a) v deň doručenia zásielky, resp. v deň odmietnutia prevzatia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo expresnou kuriérnou službou; alebo (b) v deň doručenia zásielky, najneskôr však o 10:00 hod. v tretí Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky na prepravu, ak bola zásielka odoslaná poštou alebo faxom (vrátane prípadu, ak bol adresát zásielky nezastihnuteľný alebo ak sa zásielka vrátila ako nedoručiteľná alebo ak prevzatie zásielky bolo odmietnuté), (c) o 10:00 nasledujúceho Pracovného dňa, ak bola zásielka posielaná faxom alebo e-mailom. Výpoveď Zmluvy a/alebo Objednávky, odstúpenie od Zmluvy a/alebo Objednávky, zmena Zmluvy a/alebo Objednávky, Výkaz práce, Akceptačný alebo preberací protokol, faktúra môžu byť doručované len poštou, osobne, alebo expresnou kuriérskou službou.
12.2. Ak má byť podľa Zmluvy a alebo Objednávky niektorý dokument vyhotovený v elektronickej forme, bude vyhotovený v elektronickej (digitálnej) forme ako dokument textového procesoru Microsoft Word verzia 97 alebo vyššia, prípadne ako dokument tabuľkového procesoru Microsoft Excel verzia 97 alebo vyššia, ak nie je Zmluvnými stranami v Zmluve alebo Objednávke výslovne dohodnuté inak.

13. SANKCIE

13.1. V prípade omeškania Dodávateľa s dodaním/poskytnutím Plnenia spoločnosti NESS podľa Zmluvy, je NESS oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny Plnenia podľa Zmluvy resp. Objednávky za každý, aj začatý deň omeškania s dodaním/poskytnutím Plnenia spoločnosti NESS. Tým nie je dotknutý nárok spoločnosti NESS na náhradu škody spôsobenú jej porušením tejto povinnosti Dodávateľa, na ktorú sa vzťahuje táto zmluvná pokuta.
13.2. Ak je Plnenie poskytované Zákazníkovi a Zákazník si uplatnil voči NESS nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v dôsledku omeškania s dodaním Plnenia Dodávateľa, je NESS oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty v rovnakej výške, v akej si ju Zákazník uplatnil voči NESS.
13.3. V prípade omeškania Dodávateľa s odstránením Vady v Dobe opravy, je NESS oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny Plnenia podľa Zmluvy resp. Objednávky, najmenej 20,- € denne za každý, aj začatý deň omeškania s odstránením Vady v Dobe opravy. Tým nie je dotknutý nárok NESS na náhradu škody spôsobenej mu porušením tejto povinnosti Dodávateľa, na ktorú sa vzťahuje táto zmluvná pokuta.
13.4. V prípade omeškania NESS s úhradou faktúry, je Dodávateľ oprávnený požadovať od NESS zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
13.5. V prípade omeškania Zmluvnej strany povinnej platiť so zaplatením faktúry riadne vyhotovenej a doručenej v súlade so Zmluvou a/alebo Objednávkou, je druhá Zmluvná strana oprávnená požadovať od Zmluvnej strany povinnej platiť na základe osobitne vyhotovenej faktúry zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov, najviac však 30% z dlžnej sumy.
13.6. V prípade porušenia povinnosti podľa článku 4 bodu 4.8., 4.9., 4.10., článku 9 bodu 9.4., 9.5. alebo článku 10 a 11 týchto VOP zo strany Dodávateľa, je je NESS oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 25.000,- EUR (slovom dvadsaťpäťtisíc EUR) za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek z uvedených povinností. Tým nie je dotknutý nárok spoločnosti NESS na náhradu škody spôsobenej jej porušením povinnosti Dodávateľa.

14. ZÁNIK ZMLUVY A OBJEDNÁVKY

14.1. Zmluva alebo Objednávka zaniká:

14.1.1. splnením práv a povinností podľa Zmluvy a/alebo Objednávky; alebo
14.1.2. uplynutím času, na ktorý bola uzavretá; alebo
14.1.3. písomnou dohodou Zmluvných strán, ktorej predmetom bude najmä vysporiadanie vzájomných záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy alebo Objednávky; alebo
14.1.4. písomným odstúpením od Zmluvy alebo Objednávky; alebo
14.1.5. písomnou výpoveďou Zmluvy a alebo Objednávky, prípadne jej časti, a to aj bez uvedenia dôvodu.

14.2. V prípade výpovede zo strany NESS je výpovedná lehota jeden mesiac, ak nie je dohodnuté inak. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Zmluvy a/alebo Objednávky doručená Dodávateľovi. Uplynutím výpovednej lehoty Zmluva alebo Objednávka zaniká.
14.3. V prípade výpovede zo strany Dodávateľa je výpovedná lehota dva mesiace, ak nie je dohodnuté inak. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Zmluvy a/alebo Objednávky doručená spoločnosti NESS. Uplynutím výpovednej lehoty Zmluva alebo Objednávka zaniká.
14.4. NESS je oprávnený od Zmluvy a/alebo Objednávky odstúpiť, ak:

a) bola ukončená/zanikla zmluva (alebo jej časť) alebo zmluvný vzťah medzi NESS a Zákazníkom, ktorému NESS dodával Plnenia dodávané Dodávateľom podľa Zmluvy a/alebo Objednávky
b) okolnosť vylučujúca zodpovednosť, tak ako je definovaná Obchodným zákonníkom, trvá dlhšie ako 6 (šesť) mesiacov;
c) Dodávateľ a/alebo ktorákoľvek jeho Ovládaná osoba vyhlási alebo uzná voči ktorémukoľvek svojmu veriteľovi alebo akejkoľvek inej osobe svoju neschopnosť splácať svoje dlžné čiastky v čase ich splatnosti;
d) Dodávateľ a/alebo ktorákoľvek jeho Ovládaná osoba podá návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok, na reštrukturalizáciu alebo na začatie iného podobného konania v akomkoľvek štáte, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Dodávateľa a/alebo jeho Ovládanej osoby, na vyrovnanie alebo na začatie iného podobného konania v akomkoľvek štáte podá akákoľvek iná osoba;
e) voči Dodávateľovi a/alebo ktorejkoľvek jeho Ovládanej osobe bude podaný návrh na exekúciu, na výkon rozhodnutia alebo na podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon právoplatného rozhodnutia;
f) ak Dodávateľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť, alebo nebudú naplnené záruky podľa článku 11 VOP, alebo sa ktorékoľvek z vyhlásení Dodávateľa podľa článku 11 VOP ukáže ako nepravdivé a to čo i len čiastočne;
g) plnenie povinností Dodávateľa podľa Zmluvy a/alebo Objednávky alebo ktoréhokoľvek iného súvisiaceho dokumentu, ktorého je účastníkom/Zmluvnou stranou v súvislosti so Zmluvou alebo Objednávkou, je v rozpore alebo sa dostane do rozporu s všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
h) Dodávateľ poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu mu z týchto VOP alebo zo Zmluvy a/alebo Objednávky alebo z iného s ňou súvisiaceho dokumentu, ktorého je účastníkom/Zmluvnou stranou v súvislosti so Zmluvou alebo Objednávkou;
a Dodávateľ neodstráni/nenapraví skutočnosť, uvedenú v písmene g) a h) toto bodu do 10 (desať) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy NESS, aby tak urobil.

14.5. Dodávateľ môže jednostranne odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak je NESS v omeškaní s úhradou ceny za Plnenie viac ako 30 dní po splatnosti a faktúru neuhradí ani do 30 dní od doručenia písomnej výzvy Dodávateľa na splnenie záväzku.
14.6. Odstúpenie od Zmluvy alebo Objednávky bude účinné a Zmluva a/alebo Objednávka zanikne v deň doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy a/alebo Objednávky Dodávateľovi. V prípade odstúpenia od Zmluvy alebo Objednávky si je NESS oprávnený ponechať Plnenie alebo Čiastkové plnenie, ktoré mu bolo dodané podľa Zmluvy a/alebo Objednávky, pričom sú spoločnosti NESS zároveň udelené licencie k takýmto Plneniam v zmysle čl. 9 VOP. V takom prípade je NESS povinný Dodávateľovi uhradiť za Plnenie alebo Čiastkové plnenie (ktoré si ponechá) cenu dohodnutú v Zmluve a/alebo Objednávke, ak sa Zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Dodávateľ má nárok na úhradu ceny za takto prevzaté aj Čiastočné plnenie podľa Zmluvy alebo Objednávky. V prípade, ak si NESS neponechá žiadne z už dodaných Plnení, je Dodávateľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od zániku Zmluvy vrátiť NESS celú cenu, ktorá mu bola za Čiastočné plnenie podľa Zmluvy uhradená. V prípade, ak si NESS ponechá len niektoré z dodaných Plnení, je Dodávateľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od zániku Zmluvy vrátiť NESS cenu za tú časť Plnenia, ktorá mu bola zaplatená, ale NESS sa rozhodol si ju neponechať.
14.7. V prípade, ak bude na základe Zmluvy uzatvorená Objednávka, zánikom Zmluvy zaniká aj Objednávka uzatvorená na základe Zmluvy, pokiaľ NESS písomne neoznámi Dodávateľovi do 10 dní od zániku Zmluvy, že na Plnení podľa Objednávky trvá. Takéto oznámenie môže byť vykonané aj elektronickou poštou.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. Zmluva obsahuje úplnú a celú dohodu a dohovor Zmluvných strán o predmete a obsahu Zmluvy a nahrádza akékoľvek a všetky jej predchádzajúce ústne ako aj písomné dohody, dohovory, prehlásenia a rokovania Zmluvných strán o predmete a obsahu Zmluvy, vyjadrené či už priamo alebo nepriamo, ak boli také uskutočnené.
15.2. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy, Objednávky a týchto VOP sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť a/alebo nevymožiteľnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť a/alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy, Objednávky a týchto VOP, s výnimkou prípadov, kedy je najmä z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto ustanovenia Zmluvy, Objednávky a týchto VOP zrejmé, že dané ustanovenie Zmluvy, Objednávky a týchto VOP nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení Zmluvy, Objednávky a týchto VOP.
15.3. Neuplatnenie akéhokoľvek práva podľa, na základe a/alebo v súvislosti so Zmluvou alebo Objednávkou Zmluvnou stranou alebo omeškanie s jeho uplatnením neznamená vzdanie sa tohto práva. Akékoľvek vzdanie sa práva podľa, na základe a/alebo v súvislosti so Zmluvou alebo Objednávkou Zmluvnou stranou nie je účinné, pokiaľ nie je urobené písomne a doručené druhej Zmluvnej strane. Akékoľvek vzdanie sa práva podľa, na základe a/alebo v súvislosti so Zmluvou alebo Objednávkou Zmluvnou stranou neznamená vzdanie sa akéhokoľvek ďalšieho práva podľa, na základe a/alebo v súvislosti so Zmluvou alebo Objednávkou Zmluvnou stranou.
15.4. Dodávateľ výslovne súhlasí s tým, že NESS môže kedykoľvek započítať svoju splatnú pohľadávku, ktorú má voči Dodávateľovi na základe Zmluvy alebo Objednávky alebo ktoréhokoľvek iného súvisiaceho dokumentu, ktorého je účastníkom/Zmluvnou stranou v súvislosti so Zmluvou alebo Objednávkou proti akejkoľvek pohľadávke, ktorú má Dodávateľ voči NESS, bez ohľadu na to, či je táto pohľadávka Dodávateľa voči NESS v čase započítania splatná alebo nie.
15.5. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy, Objednávky alebo týchto VOP stane podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky neplatné a/alebo nevymožiteľné, platnosť a/alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy, Objednávky a týchto VOP zostáva nedotknutá a Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne začať rokovať v dobrej viere a dohodnúť sa na nahradení takéhoto ustanovenia novým ustanovením, ktoré bude mať účinky čo najviac podobné účinkom pôvodného ustanovenia, prihliadajúc pritom najmä na kontext a celkový právny a ekonomický účel daného ustanovenia ako aj Zmluvy, Objednávky a týchto VOP.
15.6. Tie ustanovenia Zmluvy a VOP, ktoré majú podľa svojej povahy ostať v platnosti aj po ukončení Zmluvy, ostávajú v platnosti aj po zániku Zmluvy, za takéto ustanovenia Zmluvné strany považujú najmä články 10 a 12 VOP.
15.7. Ak nie je v Zmluve alebo Objednávke dohodnuté inak, akékoľvek zmeny, úpravy a/alebo doplnky Zmluvy a Objednávky sa môžu vykonať iba na základe dohody Zmluvných strán vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve a Objednávke, podpísaných Zmluvnými stranami. Zmenu Kontaktných osôb si môžu Zmluvné strany písomne oznámiť bez nutnosti uzatvárania dodatku k Zmluve alebo Objednávke.
15.8. Zmluva, jej interpretácia a vzťahy, ktoré vznikli na jej základe sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky s tým, že Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, účel a/alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy a/alebo Objednávky a/alebo týchto VOP. Pokiaľ má Dodávateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, platí, že Zmluva a vzťahy s ňou súvisiace sa budú spravovať právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vylučujú aplikáciu akýchkoľvek medzinárodných dohôd na Zmluvu a vzťahy s ňou súvisiace, ktoré by mali za následok aplikáciu iného ako slovenského práva.
15.9. Akýkoľvek spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor Zmluvných strán, ktorý vznikne zo Zmluvy a/alebo Objednávky alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou a/alebo Objednávkou (vrátane akýchkoľvek a všetkých sporov týkajúcich sa jej uzavretia, platnosti, účinnosti, existencie a/alebo ukončenia) sa bude riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami Zmluvných strán vedenými v dobrej viere a s dobrým úmyslom. Ak sa takýto spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor nepodarí vyriešiť ani vzájomnými rokovaniami Zmluvných strán najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa ich začatia, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená požiadať, aby ho rozhodol s konečnou platnosťou príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.
15.10. Každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na (i) samotný text takéhoto právneho predpisu v znení jeho dodatkov a iných zmien; (ii) samotný text všetkých jeho príloh v znení ich dodatkov a iných zmien; (iii) akýkoľvek vykonávací právny predpis prijatý na základe takéhoto právneho predpisu a potrebný na aplikáciu ustanovenia/í takéhoto právneho predpisu v znení jeho dodatkov a iných zmien; a (iv) akýkoľvek právny predpis, ktorý nahradí takýto právny predpis.

Kontaktujte nás

Rozumieme procesom našich klientov a pomáhame ich nastaviť tak, aby pracovali pre nich. Navrhujeme, vytvárame a integrujeme digitálne platformy a firemný softvér, ktoré umožňujú spoločnosti prirodzene sa prepájať so zákazníkmi a flexibilne na nich reagovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.