Join our exclusive webinar - "Unlocking Urban Mobility: The Mobility as a Service (MaaS) Revolution" on September 20, 2023! Register now.

Technická příprava výroby v PEO Engineering v SAP S/4HANA

V tomto příspěvku navazujeme na blog „Od modelu k výrobku“ a „Vývoj výrobku“ a budeme se blíže věnovat modulu PEO (Extended Production Engineering and Operations), část Engineering.

Modul PEO Engineering slouží k přípravě kusovníků, pracovních postupů a výrobních verzí a zajišťuje přesnou specifikaci výroby včetně sledování změn.

Snadné vytvoření verzovaného výrobního kusovníku

Proces začíná v okamžiku, kdy konstruktér uvolnil verzovaný konstrukční kusovník. Technolog v modulu PEO Engineering si tento kusovník může otevřít a prohlédnout. Pomocí ikony „Kopírovat kusovník“ zkopíruje verzovaný konstrukční kusovník do verzovaného výrobního kusovníku a provede potřebné změny.

Verzovaný výrobní kusovník se od konstrukčního kusovníku může lišit například přidáním pomocných materiálů (lepidla, maziva, svařovacích drátů, obalových materiálů…) nebo navýšením počtu drobných spojovacích materiálů z důvodu rezervy.

Technolog také může vytvořit více alternativ kusovníku. Příkladem může být situace, kdy v alternativě 1 je jedna ze vstupních komponent vyráběný díl (např. výpalek z plechu vypálený ve firmě) a v alternativě 2 se bude jednat o nakupovaný díl (např. objednání již hotového výpalku u externí firmy). (Následně vzniknou 2 výrobní verze, mezi kterými se bude plánovač rozhodovat s ohledem na aktuální priority výroby.)

Když je hotový verzovaný výrobní kusovník, technolog k němu vytvoří verzovaný pracovní postup.

Výhody verzovaného pracovního postupu v PEO

Verzovaný pracovní postup v modulu PEO, oproti neverzovanému pracovnímu postupu v modulu PP, obsahuje pod operacemi navíc podúroveň „činnosti“, které umožňují rozdělit práci na jednom pracovišti do více činností.

Rozdělení na více činností je výhodné především u operací montáže, kdy více pracovníků současně montuje rozsáhlejší sestavy a jednotlivé party mohou pracovat současně na různých částech výsledné sestavy. Činnosti lze sdružovat do skupin (např. podle part) a určovat, zda mohou probíhat současně nebo na sebe musí navazovat.

Verzovaný pracovní postup lze tvořit nově nebo zkopírovat podobný pracovní postup a provést jen změny.

PEO Engineering nabízí možnost zkopírovat často používané operace, skupiny činností a činnosti do „oblíbených“. Při tvorbě nového verzovaného pracovního postupu pak technolog kopíruje tyto operace, skupiny činností nebo činnosti z „oblíbených“ do nového postupu, což urychluje práci.

Tvorba verzovaného pracovního postupu

Technolog vytvoří hlavičku nového pracovního postupu. Do těla postupu vloží potřebné operace a činnosti u operací. U operací uvede pracoviště a normy času.

K činnostem doplní pracovní instrukce, které mohou obsahovat rozsáhlé texty a obrázky. Pro urychlení práce je možné opakovaně používané texty uložit jako tzv. standardní texty. Technolog je pak do pracovního postupu může zkopírovat nebo vložit jako referenční.

Zkopírovaný standardní text lze v pracovním postupu upravovat a pozdější změny standardního textu se do postupu nepromítnou.

Při připojení standardního textu do postupu jako referenci tento text nejde v postupu opravovat, ale text v postupu se automaticky aktualizuje při změně standardního textu podle parametrů standardního textu (aktualizace k poslední uvolněné verzi, uvolněné verzi platné při vzniku výrobní zakázky nebo verzi uvedené v postupu).

K činnostem je možné připojit dokumentový informační záznam obsahující soubor (např. výkres, model) a dále pomocné výrobní prostředky (např. držák, soustruh).

Technolog k verzovanému pracovnímu postupu připojí konkrétní verzi výrobního kusovníku a jednotlivé komponenty kusovníku přiřadí konkrétním činnostem.

Řízení jakosti přímo v pracovním postupu

Technolog u činností může nadefinovat atributy kontroly, které určují, co má dělník změřit či zkontrolovat a jaké naměřené hodnoty/zjištěné stavy má zaznamenat. Atributy mohou být kvalitativní nebo kvantitativní a obsahují další řídící parametry. Pro opakovaně používané atributy lze založit jejich „kartu“ a v postupu je pak vybírat ze seznamu.

Dále je možné uvést, jakou kvalifikaci (např. svářecí zkoušky) musí mít dělník, který má danou činnost provádět.

V postupu může technolog u činností nastavit povinnost odsouhlasit (akceptovat) kvalitu provedené práce jinou osobou před tím, než dělník činnost odhlásí jako dokončenou. Akceptace může být jednostupňová nebo vícestupňová (schvaluje postupně více osob).

Řízení týmové práce při tvorbě pracovního postupu

Pokud na technologickém postupu má postupně pracovat několik specializovaných technologů, tak lze využít workflow. První technolog po dokončení své části postupu vloží pomocí ikony „Správa workflow“ do workflow jednotlivé kroky a osoby, které mají tyto kroky provést. Může se jednat například o doplnění konkrétní operace nebo schválení celého postupu. Po kliknutí na ikonu „Zahájit workflow“ je odeslána zpráva osobě uvedené ve workflow v jeho prvním kroku. Zpráva se dané osobě zobrazí v části „Moje došlá pošta“. Osoba činnost provede a potvrdí provedení. Program pak přepošle zprávu další osobě. Pracovní postup je uvolněn poslední osobou ve workflow v okamžiku potvrzení provedení posledního kroku workflow.

Automatické vytvoření výrobní verze

Posledním krokem technické přípravy výroby v PEO Engineering je vytvoření výrobní verze.

Výrobní verze obsahuje kód verze, název, vyráběný materiál, velikost výrobní dávky (od–do), použitý výrobní kusovník (definovaný použitím a alternativou) a pracovní postup (definovaný typem postupu, skupinou postupů a čítačem).

Při uložení verzovaného pracovního postupu program sám vygeneruje návrh výrobní verze podle dat uvedených v postupu, a tak pro vytvoření nové výrobní verze stačí doplnit její kód a název a novou výrobní verzi uložit.

Platnost výrobní verze

Výrobní verze má svoji platnost od-do pro konkrétní verzi výrobního kusovníku a verzi pracovního postupu.

Při vytvoření nové verze pracovního postupu tak nevzniká nová výrobní verze, ale ukončí se platnost předchozí kombinace a začíná platit kombinace verzí nová. Např. od 20. 5. 2020 do 20. 8. 2020 platila kombinace verze č. 1 výrobního kusovníku a verze č. 1 pracovního postupu. 20. 8. 2020 byla vytvořena verze č. 2 pracovního postupu a od 21. 8. 2020 platí kombinace verze č. 1 výrobního kusovníku a verze č. 2 pracovního postupu.

Ivona Berková
Experinced SAP Consultant

Rádi zodpovíme vaše dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Ivo Procházka, Sales Manager
ivo.prochazka@ness.com, +420 774 655 079

Ivona Berková, Consultant
ivona.berkova@ness.com, +420 702 268 092

Digital Transformation – Essential Elements for Success

In a recent interview with Top Company Guide, Berthold Puchta, Global Industry Lead Manufacturing & Transportation, discusses the essential elements for digital transformation.

Most organizations realize that their needs cannot be fully satisfied by standard, out-of-the-box services and are increasingly seeking unique platforms to maximize their competitive advantage. Ness understands the importance of delivering value to the industry while keeping the end consumer in mind.

Designing for Digital

The digital transformation journey is best achieved with a phased approach. A common trajectory starts with (1) enhancing instrumentation, (2) digitizing remote monitoring of simple processes, (3) embedding basic automation with humans in the loop for support and corrective oversight, (4) applying machine learning and, eventually, (5) broadening AI-powered services to control the equipment with minimal human involvement. Other important aspects to keep in mind include the operational backbone (with its ERP, MES, and CRM), a shared understanding of the customer needs, an accountability framework, and, for the more advanced, an external developer platform to increase reach within the wider ecosystem.

The following examples provide additional context to the digital journey.

Cloud Platform Engineering

The cloud has greatly accelerated operations, and the adoption of container technology and container orchestration has further empowered teams with operational abstractions that resemble Aspect-oriented programming but for infrastructure. Ness has deployed an event-driven ticketing architecture in the intelligent transportation space. It leverages a scalable messaging broker to process events originating from the social network client LINE as well as public transport gates across the transport network. A cloud deployment accelerated the delivery and allowed the team to focus on distributed system challenges associated with event ordering.

Intelligent Engineering

Software product development has adapted to meet accelerated demands in release cadence without sacrificing quality. Intelligent engineering has become even more important as the number of teams spanning across the overall product family grows. Coordination can only be achieved with practices such as Scaled Agile Framework, which cadences teams against a known release train and COVID-savvy town hall meetings. Ness helped a leading enterprise content management software vendor boost its test coverage from 15% to 90% while reducing environment provisioning times from 8 hours down to 4 minutes. The overall cycle time for tests is now 4 days instead of 16. Automation and a balanced test pyramid are key to intelligent engineering of modern digital solutions.

Edge Software Development

Edge-side software in connected gas turbines has shifted the business model from selling the turbine itself to the energy it provides (often referred to as servitization). The software stacks at the edge include constrained devices as well as concentrators or gateways powered by more advanced microcontrollers. This critical edge compute can also be found on consumer devices such as entertainment media boxes in hotel rooms, as well as automotive electronic control units (ECUs).

Data & Analytics

Data and analytics are a fundamental part of the digital journey as organizations continue to generate increasing amounts of data and make new decisions about their optimal placement. Data governance remains an essential capability along with modern data processing techniques, including big data batch and stream processing or applied machine learning. Our partnership with a radiology imaging company led to the design and implementation of an end-to-end imaging data processing pipeline, including a data forge, a feature store and catalog, a flexible data science sandbox, and finally, a systematic model-serving approach.

Digital technologies are evolving rapidly, providing a host of new opportunities for businesses to capitalize on the power of their data, create efficiencies, improve quality and performance, and drive profitable growth. Innovation is a never-ending process and Ness is committed to providing ongoing value.

Click here to read the full article on essential elements for digital transformation.

RESERVEBAR TOASTS TO DATA QUALITY WITH A MODERN PLATFORM

Case Study

RESERVEBAR TOASTS TO DATA QUALITY WITH A MODERN PLATFORM

The Challenge

ReserveBar, the leading e-commerce platform for luxury and super-premium spirits, champagne, and wine, leverages two core eCommerce platforms to facilitate the placement of orders and logistics fulfillment.

The data was accessible only via screens and CSV downloads provided by these transactional systems, which severely restricted ReserveBar’s ability to perform any computes or analysis.

To remit their suppliers, ReserveBar operations had to perform a series of complex computations manually on MS Excel sheets after downloading the data. This process was labor-intensive and susceptible to human error, a roadblock in their ability to scale the business.

The Solution

ReserveBar partnered with Ness for data platform modernization and determine the best solution and development path that aligned with their overall goals and vision. It was imperative that ReserveBar needed their own copy of the data in a warehouse on the cloud, and AWS Redshift was a natural choice.

Within one month, Ness built an Amazon Redshift data repository from scratch using Python and open-source accelerators to ingest data using REST APIs provided by ReserveBar’s eCommerce platforms, Shopify, LogicBroker, and Google Analytics. Ness also used AWS-S3 to ingest larger volumes of data.

During the envisioning process, ReserveBar identified data quality as an important business driver. Ness placed a particular emphasis on data quality checks and enrichment pipelines using a combination of Python and PostGreSQL stored procedures in Amazon Redshift.

Ness also leveraged MS Power BI to replace downloads from LogicBroker, creating interactive dashboards designed to improve visibility and drive business results.

The Results

The data platform modernization effort yielded good results. A previously laborious payment reconciliation process that involved multiple, complicated spreadsheets and days of effort is now on the road to full automation.

ReserveBar’s new platform brings in data from multiple sources with complex formats and applies enrichment pipelines, thereby eliminating manual processes and potential errors. Not only is essential data centralized, but ReserveBar can derive maximum value from their data. Speed of execution and data quality were key factors in achieving ReserveBar’s goals of elevating their level of customer service experience and supporting the company’s accelerated growth.

“I engaged Ness as I knew of their work in data platform modernization and strong capabilities with our chosen technology partners. The efforts we have put forth over the past few months will enable ReserveBar to reach new heights of efficiency while supporting customer service excellence,” said Dave Tanacea, CTO at ReserveBar.

“We’re proud to support ReserveBar’s transformation journey and help them realize immediate business results. At Ness, we place great value in developing a collaboration between our clients and technology partners to help drive data modernization and improve the relevance of organizational data,” said Surajit Mitra, Lead Architect, Data & Analytics Practice at Ness.

FAQs

What is the database used by Amazon Redshift?

Amazon Redshift uses a open source databases called PostgreSQL.

Is Amazon Redshift a database or data warehouse?

It is a data warehouse optimized for storing and querying large structured data volumes.

What does Amazon redshift do?

It is a cloud-based data warehousing service that allows users to store and analyze structured data using SQL.

Is Redshift good for small datasets?

Amazon Redshift is good for large datasets and not for small datasets.

March Modernization Madness: Maintain vs. Modernize

With March Madness well underway, this blog miniseries showcases important modernization topics in a head-to-head matchup style. Installment #6 features our version of the final tournament game as we look at what happens when you choose to maintain your legacy application vs. modernize.  

If legacy applications and systems are not optimal, then why are organizations still expending effort into maintaining them and not modernizing them? Let’s start with a definition to help us solve this mystery. Gartner, Inc. defines a legacy application or system as “An information system that may be based on outdated technologies, but is critical to day-to-day operations.” The latter part of the definition helps shed light as to the why. Many organizations perceive risk associated with potentially disrupting operations due to the criticality a legacy application plays in their day-to-day functions. They fear what happens if the new system doesn’t meet customer expectations or vital data from the legacy system is lost. Also, the notion of doing nothing because it still technically works is another big reason for sticking with legacy applications. These hesitations are common; however, there are many reasons why modernizing makes much more business sense. In fact, there are many risks associated with not doing anything.

Let’s see what it takes to maintain compared to the benefits of modernizing legacy applications and systems.

What Does It Take To Maintain?

Increased costs and decreased productivity go hand-in-hand with legacy applications. The cost to maintain and support legacy applications and systems can be significant. On average, 60-80% of IT’s budget is spent on maintaining and supporting legacy applications. Even though maintenance and support costs may come out of IT’s budget, this has a negative ripple effect throughout the organization. Instead of investing in innovation to remain competitive, the majority of the budget is being pumped into keeping a legacy application running. On top of maintenance and support costs, compliance and security are other areas where a legacy application opens the door to vulnerabilities. Not to mention productivity also suffers. What are seemingly small inefficiencies due to lagging performance can add up over time and be a revenue drain on the business.

The Case for Modernizing

The benefits of modernizing far outweigh the cost and risk associated with maintaining your legacy applications. In a recent poll conducted by Ness, 55% of respondents indicated their organization has seen the most improvement in the quality of service as a result of their modernization initiatives, followed by 28% reporting cost savings as their biggest area of improvement. In addition to these fundamental benefits, organizations can also realize many other positive business outcomes.

These benefits can help you:

 • Increase Agility: Respond to market changes quicker
 • Gain a Competitive Advantage: Reduce time to market
 • Deliver First-Class Customer Service: Cultivate happier customers and foster employee retention
 • Support Scalability: Support your organization’s growth
 • Enable Predictability: Integrate with ease and sustain long-term performance
 • Lower Security Risks: Safeguard your organization with a reliable application that can handle security releases
 • Have Confidence in Data: Make business decisions based on accurate, real-time data
 • Improve Compliance: Be confident you can adhere to today’s stringent requirements (SOX, HIPAA, GDPR, etc.)

To learn more about how you can modernize your organization, contact us today.

Čtyřdenní pracovní týden? Ale kdo to zaplatí?

Kolega Ivo Procházka, SAP Sales Manager, přijal pozvání na rozhovor do oRobotice a rozpovídal se nejen na téma digitalizace a automatizace výrobních podniků.

To, že je Česká republika montovnou Evropy, jistě z médií mnozí z vás zaslechli. Manuální pracovníci jsou zde zruční, fabriky vesměs moderní a hodinová sazba oproti ekonomickým velmocím velmi výhodná. Je digitalizace podniků způsob, jak pomoct České republice opustit pozici montovny?

„Digitalizací vnímám spíše jako zachování současného statu quo, tedy pozici montovny v Evropě. Zdá se, že pro Českou republiku je to dobře, uvědomte si, že drtivá většina výroby, podle mého názoru 90 procent, pochází ze zahraničního kapitálu,“ doplňuje Ivo Procházka.

Kdo to zaplatí?

Z úst ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové v posledních týdnech zazněla podpora čtyřdenního pracovního týdne. A to v souvislosti s digitalizací a automatizací českého průmyslu a argumentem, že se společnost mění a stát na to musí reagovat. Ekonomicky to však podle řady lidí nemá šanci uspět.

„Digitalizace není zadarmo, něco stojí, a digitalizaci podniky logicky financují ze svého zisku, ze své marže. Podnik, který má na produktu marži 10 EUR, má logicky menší prostředky než podnik, co má 100 EUR. Čtyřdenní pracovní týden je sice hezký, ale kdo to zaplatí? Na jedné straně musíte mít větší marži, abyste zafinancoval a utáhl digitalizaci, nebo pak řeknete vašim zaměstnancům, že budou vydělávat o něco méně. Bude se jim to líbit? Asi ne,“ komentuje Procházka.

Rutinu nechceme

Automatizační procesy řeší společnosti všech průmyslových odvětví i služeb, kde nepomůže chytrý software, podá pomocnou robotickou ruku nějaký stroj. Nejčastěji se nahrazují rutinní činnosti, u kterých je ve většině případů v dlouhodobém horizontu prokázán úpadek produktivity a zvýšení chybovosti.

„Jednoduché, rutinní činnosti začínají být pomalu nahrazovány algoritmy, stroji, buď jsme v administrativě, kde jsou to ty algoritmy, nebo jste ve výrobě, tam máme různé robotizované pracoviště, koboty. Čím dál tím víc podniků nahrazuje tyto rutinní činnosti strojem a algoritmem. V ČR je poměrně hodně servisních center, jsou možná trochu opomíjena ve spojitosti s digitalizací, ale tam vidíme poměrně překotné nasazení různých algoritmů, které rutinní činnost nahrazují, a to bude pokračovat. To samé u robotických pracovišť,“ zakončil Ivo Procházka.

Celý rozhovor si poslechněte zde.

Ness Connection: Meet Mircea Velicescu

Meet Mircea Velicescu, Vice President  Delivery – Timisoara Center. Mircea brings years of experience in software engineering and team management – two traits that are very valuable as he leads our team in Timisoara, Romania.

Q: Tell us a little bit about your role at Ness and what you do.

A: I am responsible for the development center in Timisoara. Meaning, I’m responsible for oiling the machine so it runs smoothly from all the different perspectives including R&D, HR, IT, Finance, etc. I also am involved in pre-sales and sales activities with potential new customers to either assign one of my team members that would be the most beneficial to them or working with them personally.

Q: How do you take your coffee?

A: I actually am not a big coffee drinker. I find the taste is too bitter for me. I do love the smell of coffee, but I prefer to get my caffeine intake through Coke 0.

Q: What’s on your to-do list?

A: Right now my main focus is on growth. As the world recovers from the pandemic, I am focusing on growing and strengthening our Timisoara center to ensure that we can maintain excellent service for our current customers and acquire new ones at the same time. 

Q: How did you get started in the industry?

A:  I started my career as a software engineer doing a lot of coding. Here in Romania, the industry was still young and there were a lot of small start-up tech companies who worked as an extension of a larger company usually based in Europe. I ended up co-founding my own technology start-up and in that role is where I really took on the management side of things by leading a small team. This gave me a lot of experience in both engineering and team management which helped lead me to where I am today with Ness.

Q: How would your 10-year-old self react to what you do now?

A: Having a ten-year-old son, it is easy for me to put myself in his shoes and view my line of work. Especially now during the pandemic, he sees me working from home a lot. He thinks I just sit on calls all day and get a paycheck from it. From the perspective of a ten-year-old, life is easy for adults – there is no going to school or having homework which at his age seems like the most difficult thing that can happen to a person.

Q: What is the most unusual food you have eaten?

A: About ten years ago my wife and I were in southern Italy and we stopped in a little seaside restaurant for lunch. On the main sign was a catch of the day. I can not remember what it was called but we decided to try it not knowing what it was, but feeling adventurous. When they brought us our food, it was some sort of sea creature that looked like a flower and we had to use a special tool to get the little bit of meat that was inside of it out. It had a very unusual taste and I can’t say if I would want to eat it again.

Q: Where is the next place you want to travel to and why?

A: The next place I am excited to go to is the Black Sea here in Romania. The city of Timisoara is located on a plain, so the landscape is very flat, there are no hills, mountains, or lakes. But the Black Sea has a beautiful landscape surrounding it and is not too far from me, so that should be an exciting trip. 

Q: What’s the one word you would use to describe Ness and why?

A: When thinking of Ness two words come to mind, diverse and flexible. As I said before we are big on trust, so in a managerial position, we are trusted with the flexibility to do our job in order to help the customers reach success. The diversity aspect plays hand-in-hand with flexibility. It gives us the capabilities to learn and apply different techniques for different scenarios.

Q: What motivates you to work hard?

A: The people I work with are my biggest motivators. I am very fortunate to work with colleagues I can trust which is very important to me. At the end of the day, we all want what is best for the company and our team. I am glad to be part of such an amazing team here in Timisoara. It is a pleasure being able to work with them regardless of the challenges we may come across. 

Learn how you can become a part of #LifeAtNess by visiting our careers page.

March Modernization Madness: Technology Mindset vs. Holistic Mindset

With March Madness well underway, this blog miniseries showcases important modernization topics in a head-to-head matchup style. Installment #5 features what happens when you take a technology mindset vs. a holistic mindset to modernization.  

Your legacy system can’t be upgraded, its performance is slow, the cost to maintain it is astronomical, and it can’t integrate with new processes. With technology believed to be at the epicenter of these problems, it’s very tempting to only focus on the technological aspect of legacy modernization. While it is an important aspect of modernizing, implementing the latest technology alone won’t make for a ‘slam dunk’ to keep a long-term competitive edge. A survey conducted in 2019 found that digital transformation risk was a #1 concern of CEOs, executives, and directors, yet 70% of all digital transformation initiatives did not reach their goals. With consensus on the importance of modernizing, why is there is such a disparity between the intended results and the actual results?

In this matchup, learn how adopting a holistic organizational mindset to modernization can help drive success, rather than focusing just on technology.

The Technology Mindset & The Myth Behind It

Organizations that solely focus on the technology aspect during modernization initiatives believe that technology will answer all of their problems and only plan for potential technology risks. This mindset lulls leaders into a false sense of security and is a common myth. The reality is that technology is a challenge and a driver, but other aspects involving people and processes need to be part of your strategy. Technology will change how people work and transform business operations, so it’s best to prepare for this from the start.

Why A Holistic Organizational Mindset Prevails

Taking a holistic approach to modernization is about looking at the big picture – structure, culture, talent, processes, and technology. You’ll notice technology is a part of this picture, but it’s not the only element. The all-encompassing mindset focuses on enabling agility across the organization to adapt and evolve with your customers’ needs. Successfully adopting this mindset includes:

 • Establishing a purpose that aligns with your organization’s vision.
 • Garnering executive buy-in early on in the process to help sustain the long-term momentum needed.
 • Acknowledging modernization is not just an IT initiative; it is a company-wide journey throughout every department.
 • Embracing a continuous approach that doesn’t have a start/end date, but one that can evolve with your organization to keep innovating and re-imagining.
 • Cultivating a culture that can adapt to change and move with your organization, not against it.
 • Developing talent that will grow with your organization and a plan to get the right resources in place.

To learn more about modernization approaches, contact us today.

test